Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανήματος Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλίων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου»

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανήματος Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλίων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1ζ του Ν.3852/2010

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

5. Την ανάγκη του Δήμου για την δαπάνη που αναφέρεται στο θέμα

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ.:8757/17-05-2023 βεβαίωση τμήματος Περιβάλλοντος

7. Την υπ’ αριθ.: 10/29-05-2023 (πρωτ.:10241) Μελέτη

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10254/29-05-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:23REQ012779547)

9. Το υπ΄αριθ. πρωτ.: 10398/30-05-2023 τεκμηριωμένο αίτημα

10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 35.6233.0003 με τίτλο: Μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό παραλιών.

11. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ΄ αριθμό 245/31-05-2023 (ΑΔΑ:619ΡΩΕ0-ΙΟΗ και ΑΔΑΜ:23REQ012790379) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την συνδρομή των προϋποθέσεων της 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

12. Την υπ΄αριθ.: 579/01-06-2023 (πρωτ.: 10744) απόφαση για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 9Κ0ΘΩΕ0-ΙΑ2)

13.Την υπ΄αριθ. Πρωτ.: 10749/01-06-2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23PROC012810828) 14. Την προσφορά που υποβλήθηκε με αριθμ.πρωτ.:10996/06-06-2023 και επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία: Γ.ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, [Με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: 3ο χλμ Ν.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης Τ.Κ.:60100 Κατερίνη τηλέφωνο: 2351076848 και email: info@eco-tech.gr] ΑΦΜ: 999504153 Δ.Ο.Υ: Κατερίνης

2. Η ανάθεση αφορά την υπηρεσία Μίσθωση μηχανήματος Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλίων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου και αναλύεται ως εξής:

Το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 34.888,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 35.6233.0003 του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

4. Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιθείσας εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά του.

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την υλοποίηση της σύμβασης. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται και οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.

5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και ανάρτησή της έως σαράντα (40) ημέρες με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο, στο οποίο θα αναγράφονται η τοποθεσία και το στάδιο της μίσθωσης, το οποίο θα συνυπογράφει με τον ορισμένο υπεύθυνο του Δήμου.

7. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ ΝΙΣΥΡΙΟΣ