Κάρπαθος: Απευθείας ανάθεση τεχνικής μελέτης παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδίων

Κάρπαθος: Απευθείας ανάθεση τεχνικής μελέτης παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδίων

 

Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Νισύριος αποφάσισε την απευθείας ανάθεση τεχνικής μελέτης παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδίων με ύψος : 37.169,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στην εταιρία ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΤΙΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε.

Η τεχνική μελέτη αφορά τον προσδιορισμό του εύρους κατάληψης της παραλιακής οδού, από το αλιευτικό καταφύγιο μέχρι το τουριστικό αγκυροβόλιο, με διαπλάτυνση του παραλιακού πεζοδρόμου από την πλευρά της θάλασσας, με πρόβλεψη ικανού πλάτους για την κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών στις δύο πλευρές του δρόμου, τον κατάλληλα φωτισμό της παραλιακής οδού και τον εξοπλισμό του παραλιακού πεζοδρόμου με παγκάκια, μικρής έκτασης χώρους ανάπαυσης και αναψυχής και τέλος την οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης κατά μήκος της παραλιακής οδού.

H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την υπογραφή και ανάρτησή της (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου), με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.