Έγινε δεκτή η παραίτηση του Γρηγόρης Ρουμάνης από τα Νοσοκομεία Ρόδου και Καρπάθου

Έγινε δεκτή η παραίτηση του Γρηγόρης Ρουμάνης από τα Νοσοκομεία Ρόδου και Καρπάθου

Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ. Πε.) Πειραιώς και Αιγαίου, ΡΟΥΜΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

 Την από 1.4.2022 αίτηση παραίτησης του ΡΟΥΜΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ από τη θέση του Διοικητή του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» με παράλληλη άσκηση καθηκόντων στο Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Διοικητή του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» αρμοδιότητας της 2ης Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, ΡΟΥΜΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 210073.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ- ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4878211265/23.5.2022). 2. Παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 44628/

14.7.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 527) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ανατέθηκαν στον ΡΟΥΜΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ παράλληλα καθήκοντα Διοικητή και στο Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ