Οι αποφάσεις της Κοινότητας ΣΠΟΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Οι αποφάσεις της Κοινότητας ΣΠΟΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Θέμα: «Δίκτυο άδρευσης Κοινότητας Σπόων» Στο Σπόα, στις 30 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Σπόων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Κοινότητας Σπόων του Δήμου Καρπάθου, ύστερα από την από 26/01/2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, ήταν παρόντα 2 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Διακολιός Μιχαήλ του Κ. 2) Δήμαρχος Ιωάννης του Κ. Απόντες: Εμμανουήλ Αννούσης

Όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας στο χωριό μας και στον οικισμό Αγίου Νικολάου ειδικά τους θερινούς μήνες που αυξάνεται ο πληθυσμός από τους μετανάστες και τους επισκέπτες , χρειαζόμαστε νερό και για άρδευση των κτημάτων μας τους θερινούς μήνες. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται έλεγχος και αντικατάσταση του δικτύου ,έλεγχος των παροχών ύδρευσης, και αντικατάσταση στις βάνες του δικτύου για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βλάβες .

Το αποχετευτικό δίκτυο της Κοινότητας μας χρίζει μεταφοράς διότι τα λύματα πέφτουν σε ρέμα μέσα στο χωριό και είναι εστία μόλυνσης με ότι αυτό συνεπάγεται ,αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης και του οικισμού Αγίου Νικολάου διότι ο αποδέκτης των λυμάτων έχει κορεστεί και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά: Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και γνωρίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει στη Κοινότητα και στον οικισμό Αγίου Νικολάου στην ύδρευση και στην αποχέτευση, Αποφασίζει ομόφωνα Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου η απόφαση να διαβιβαστεί στις υπηρεσίες του Δήμου για τις σχετικές ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1 /2024. Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.


Ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Το πρόβλημα λειψυδρίας που υπάρχει στον οικισμό Αγίου Νικολάου είναι σοβαρό ειδικά τους θερινούς μήνες που αυξάνεται ο πληθυσμός από τους μετανάστες και τους επισκέπτες , για τον λόγο αυτό προτείνω να γίνει καλλιέργεια της πηγής Αγίου Νικολάου και της πηγής στη θέση Καλαμάγρα της Κοινότητας μας ,την μεταφορά του νερού κατά τις νυχτερινές ώρες , διότι με το νερό αυτό αρδεύονται και τα κτήματα της Κοινότητα η μεταφορά θα γίνει στη θέση Βαθά όπου υπάρχει δημοτική δεξαμενή ,αφού έχει γίνει έλεγχος του νερού από το χημείο κατόπιν αιτήματος του Δήμου και είναι κατάλληλο για πόση και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά: Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και γνωρίζοντας το πρόβλημα ύδρευσης της Κοινότητας, Αποφασίζει ομόφωνα Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2024. Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό. Κάρπαθος 01/02/2024


Στο χωριό μας υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας ειδικά τους θερινούς μήνες που αυξάνεται ο πληθυσμός από τους μετανάστες και τους επισκέπτες ,επίσης υπάρχει σοβαρό θέμα με την άρδευση των κτημάτων μας τους θερινούς μήνες, για το λόγο αυτό προτείνω να γίνει μελέτη δικτύου άρδευσης για την εξοικονόμηση του νερού την μείωση των διαρροών και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά: Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και γνωρίζοντας το πρόβλημα άρδευσης της Κοινότητας , Αποφασίζει ομόφωνα Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3 /2024. Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

6.2.2024

Καρπαθιακά Νέα