Κάρπαθος. Με απόφαση Δημάρχου παύονται οι 3 Αντιδήμαρχοι!

Κάρπαθος. Με απόφαση Δημάρχου παύονται οι 3 Αντιδήμαρχοι!

Με την απόφαση 739, σήμερα 12 Αύγουστου, ο Δήμαρχος Καρπάθου παύει από τα καθήκοντα τους 3 Αντιδημάρχους, κ.κ. Μ. Μανωλάκη, Ι. Λυριστή και Εμμ. Τσέρκη.

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται ότι

Ο Δήμαρχος Καρπάθου ανακαλεί: Τον Αντιδήμαρχο Μανωλάκη Μιχαήλ του Ηλία από την θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Καρπάθου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των ανατιθεμένων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας.

Τον Αντιδήμαρχο Λυριστή Ιωάννη του Μηνά από την θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Καρπάθου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των ανατιθεμένων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας.

Τον Αντιδήμαρχο Τσέρκη Εμμανουήλ του Νικολάου από την θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Καρπάθου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των ανατιθεμένων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας.

Για τους κάτωθι ειδικούς και σημαντικούς λόγους, όπως τεκμηριώνεται και με την από 25/07/2021 υβριστική, απαξιωτική, διασπαστική και με ανακριβείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά της Δημοτικής Αρχής, επιστολής τους η οποία και αποτελεί σώμα της παρούσας :

α. H διοικητική συμπεριφορά τους καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

β. Διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.

γ. Αν και τους ζητήθηκε από το Δήμαρχο να υποβάλουν την παραίτησή τους δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί τους, μέχρι σήμερα δεν το έχουν πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής. δ. Διαπιστώνεται η έμπρακτη διαφοροποίηση των Αντιδημάρχων από τις επιλογές της διοίκησης του Δημάρχου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Γ. Μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης, οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 853 (ΑΔΑ: 9ΑΩ6ΩΕ0-8ΟΡ) Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου «Ορισμός Αντιδημάρχων», ανακαλούνται με την παρούσα, θα ασκούνται από το Δήμαρχο Καρπάθου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Θεμ. Νισύριος