Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται τριμελής ομάδα εργασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται τριμελής ομάδα εργασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Ο Δήμαρχος Καρπάθου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου μας που αποτελείται από τους Υπαλλήλους:

  1. Μηνακάκη Γεώργιο, Προϊστάμενο τμ/τος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
  2. Σακελλιάδη Ιωάννη, Προϊστάμενο τμήματος Περιβάλλοντος
  3. Χατζημανώλης Ιωάννης, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, ο οποίος θα αναλάβει και την γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας.