Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου επισκευάζεται ο δρόμος Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου

Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου επισκευάζεται ο δρόμος Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου

Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου υπ. αριθμ. 666 εγκρίθηκε η «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου» και θα δοθεί πίστωση ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ( 22.716,45 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0001 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.

(φώτο αρχείο. Απέρι Δημ. Γεργατσούλης)