Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου 37.200 ευρώ για μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων

Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου 37.200 ευρώ για μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων

Με την απόφαση 922, του Δημάρχου Καρπάθου, κ. Νισύριου, εγκρίνεται η δαπάνη Ανάθεσης μελέτης λιμένα οχληρών φορτίων Νήσου Καρπάθου και διατείθεται πίστωση ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (37.200,00) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 30.7412.0003 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.