Κοινότητα ΜΕΝΕΤΩΝ: Στο Μαχαίρι παραμένει η παιδική χαρά - Ναι, σε ρεύμα στο κοιμητήριο

Κοινότητα ΜΕΝΕΤΩΝ: Στο Μαχαίρι παραμένει η παιδική χαρά - Ναι, σε ρεύμα στο κοιμητήριο

Στη Καρπάθου, σήμερα στις 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, μέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Κ. Μενετών του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το τοπικό συμβούλιο μας, ύστερα από την από 04/03/2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Νικ Καλή.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου στο θέμα, αφού μελέτησε τα παραπάνω που του εξέθεσε ο Πρόεδρος, μετά από διαλογική συζήτηση, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Γνωμοδοτούμε η παιδική χαρά στην Κοινότητα μας να παραμείνει στο υπάρχον σημείο που βρίσκεται και τώρα, δηλαδή στη περιοχή ¨ΜΑΧΑΙΡΙ¨ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/2024.

Στο Δεύτερο θέμα, που αφορούσε την γνωμοδότηση για την εγκατάσταση παροχής ρεύματος στο κοιμητήριο ΜΕΝΕΤΩΝ το κοινοτικό Συμβούλιο Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Εγκρίνουμε την εγκατάσταση παροχής ρεύματος στο Κοιμητήριο της Κοινότητας μας για να εξυπηρετήσουμε άμεσα τις ανάγκες των δημοτών μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2024. Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΤΩΝ

1) ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΙΚ ΚΑΛΗΣ

8.3.2024

Καρπαθιακά Νέα