ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ: 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και τις αργίες για το τμήμα Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ: 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και τις αργίες  για το τμήμα Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσισε την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις αργίες και καθορισμός πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο για το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:

1.Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας τις Κυριακές και τις αργίες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου, για τους κάτωθι υπαλλήλους, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, λόγω των αυξημένων αναγκών που επιφέρει ο τουρισμός κατά την θερινή περίοδο.

α/α Κατηγορία Κλάδος Αριθμός 1 ΔΕ Διοικητικού 1 2 ΔΕ Οδηγών Αυτ/των 7 3 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των 2 4 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Αυτ/των 1 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 10 6 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων 2

2. Καθορίζουμε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθαιρούμενης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας, για πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, λόγω φύσεως της εργασίας τους.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Καρπάθου ύψους 85.300 ,00 € η οποία έχει προβλεφθεί στους κωδικούς Κ.Α. 10.6012.0001 ποσού 60.000,00 €, Κ.Α. 10.6022 ποσού 1.300,00€, Κ.Α. 20.6012 ποσού 16.000,00, Κ.Α. 20.6042,0001 ποσού 5.000,00 € και Κ.Α. 70.6012 ποσού 3.000,00 €. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

23.9.2022

Καρπαθιακά Νέα