ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ: Διαγράφεται πρόστιμο 2.000 ευρώ που επεβλήθη στον Δήμο Καρπάθου από το Λιμενικό

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ: Διαγράφεται πρόστιμο 2.000 ευρώ που επεβλήθη στον Δήμο Καρπάθου από το Λιμενικό

Εξέταση ενδικοφανούς προσφυγής του Δήμου Καρπάθου κατά της υπ ́ αρ. 1567/13-06- 2023 πράξης επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 5027/2023 (48/Α ́).

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 5027/2023 (48/Α ́) για τη διαγραφή του προστίμου που επιβλήθηκε στο Δήμο Καρπάθου με την υπ ́ αρ. 1567/13-06-2023 πράξη επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, λόγω παράβασης της παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (166/Α ́), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η Α Π Ο Φ Α ΣΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
•των άρθρων 6, 6Α, 6Β και 280 του ν. 3852/2010 (87/Α ́) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,

• των άρθρων 61 και 120 του ν. 4412/2016 (147/Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν, •του άρθρου 53 του ν. 5027/2023 (48/Α ́) «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
• του π.δ. 143/2010 (236/Α ́) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» και
•των άρθρων 7 και 17 του π.δ. 71/2020 (166/Α ́) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες», όπως ισχύουν.
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 86784/19-12-2022 (1183/ΥΟΔΔ/20-12-2022, ΑΔΑ: 6ΙΗ446ΜΤΛ6-ΤΩ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Μαριάννα Νικολαΐδου διορίστηκε στη θέση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. Το υπ’ αρ. 01/2022 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών και χώρων αιγιαλού νήσου Καρπάθου (άρθρο 11 παρ. 1 του π.δ. 71/2020).

4. Την υπ’ αρ. 1567/13-06-2023 πράξη επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Καρπάθου πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για παράβαση του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α) του π.δ. 71/2020 (166/Α ́).

5. Την από 23-06-2023 ενδικοφανή προσφυγή του Δήμου Καρπάθου κατά της ανωτέρω πράξης επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου με συνημμένο σχετικό φάκελο, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. 17877/26-06-2023 έγγραφο.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α «Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4954/2022 (136 Α ́): «1. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται Γραμματέας που καταλαμβάνει θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. …..2…3…4…5…6…».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Β «Αρμοδιότητες Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του ανωτέρω νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4954/2022 (136 Α ́): «1. α. Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για θέματα που αφορούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση……. 2…… 3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129 και 130 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναφέρεται Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015, νοείται εφεξής ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρεται ως προϊστάμενος των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως ορίζονται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 5027/2023 (48/Α ́): «1.Κατά της πράξης επιβολής προστίμων σε δήμο ή στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. από την αρμόδια λιμενική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166), επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από αυτόν ενώπιον του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξης. Η ενδικοφανής προσφυγή κοινοποιείται στη λιμενική αρχή.

Τα πρόστιμα διαγράφονται, εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 7 του π.δ. 71/2020 και υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), αλλά δεν συνήφθησαν συμβάσεις άνευ υπαιτιότητας του δήμου.

2.Η απόφαση του Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία διαπιστώνεται εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, αποστέλλεται στη λιμενική αρχή για την έκδοση απόφασης ακύρωσης ή μη της πράξης επιβολής προστίμων και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα δήμο εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της.

3.Κατά όμοιων πράξεων επιβολής προστίμων, που επιβλήθηκαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, τυχόν καταβληθέντα ποσά για πρόστιμα που διαγράφονται επιστρέφονται στον δικαιούχο δήμο ή στην ΕΤΑΔ Α.Ε.».

Επειδή, με την υπ ́ αρ. 1567/13-06-2023 πράξη επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα Δήμο Καρπάθου πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ διότι, σύμφωνα με τη συνταχθείσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, διαπιστώθηκε ότι σε γενόμενο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 13-06-2023 δεν μερίμνησε, ως όφειλε, ως φορέας διαχείρισης της πολυσύχναστης παραλίας (λουτρικής εγκατάστασης) «ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΠΗ», για την πρόσληψη αναγκαίου αριθμού ναυαγοσωστών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (166/Α ́).

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ ́ αρ. 1567/13-06-2023 πράξης επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 5027/2023.

Επειδή, σε περίπτωση υποβολής προσφυγής, ο έλεγχος του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επειδή, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: α) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, β) η προθεσμία και γ) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης.

Επειδή, με την υπ ́ αρ. 1567/13-06-2023 πράξη επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου επιβλήθηκε στον Δήμο Καρπάθου πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 εδ γ) π.δ. 71/2020 και συνεπώς ο προσφεύγων Δήμος έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον να προσβάλλει την εν λόγω απόφαση.

Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου κοινοποιήθηκε στο Δήμο Καρπάθου στις 16-06-2023 και η κατ’ αυτής ενδικοφανής προσφυγή περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 26-06-2023 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 17877/2023, επομένως έχει υποβληθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.

Επειδή, η υπ ́ αρ. 1567/13-06-2023 πράξη επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου έχει εκτελεστό χαρακτήρα.

Επειδή, επομένως η εν λόγω ενδικοφανής προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά, είναι δυνατή η κατ’ ουσίαν εξέτασή της.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού» του π.δ. 71/2020 (166/Α ́) ορίζεται ότι: «1. Οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” (“ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.”)], υποχρεούνται, όπως:

α) Προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του άρθρου15του ν. 2743/1999 (Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α’ 67) και εκάστοτε ισχύει. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3), τουλάχιστον, ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών […..].
2. Οι Δήμοι οφείλουν, επιπλέον, κατά τους μήνες και τις ώρες της περίπτωσης α) της παραγράφου 1, να διαθέτουν για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισής τους, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1.
3. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 μπορούν να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή. Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, στην περίπτωση αυτή, η σχολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής […..].

Επειδή, στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020 (166/Α ́) ορίζεται ότι: «2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α), των περιπτώσεων ε), στ), και ζ) της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ [….].

Επειδή, στην υπό εξέταση ενδικοφανή προσφυγή ο Δήμος Καρπάθου ισχυρίζεται ότι είχε εκκινήσει διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 7 του π.δ. 71/2020, τηρήθηκαν τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 αλλά δεν συνήφθησαν οι συμβάσεις άνευ υπαιτιότητάς του.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης:
• Με την υπ’ αρ. 64/29-05-2023 (ΑΔΑ: 6Ν8ΩΩΕ0-ΒΘΤ) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου αποφασίσθηκε η έγκριση της μελέτης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου» συνολικού προϋπολογισμού 199.999,60 €.

• Στις 31-05-2023 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 570/31-05-2023 (ΑΔΑ: 646ΔΩΕ0-ΞΩΩ) Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23PROC012788181 31-05- 2023) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Καρπάθου για το έτος 2023».

• Με το από 22-06-2023 πρακτικό, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή την κήρυξη του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Καρπάθου για το έτος 2023» ως άγονου και την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» του ν. 4412/2016 (άρθρο 32 παρ. 2 εδ.α).

• Με την υπ’ αρ. 92/2023 (ΑΔΑ: ΡΡ4ΠΩΕ0-Σ3Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου αποφασίσθηκε η κήρυξη του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες Δήμου Καρπάθου» ως άγονου καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω άγονου διαγωνισμού.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο Δήμος Καρπάθου είχε εκκινήσει τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το άρθρο 7 του π.δ. 71/2020 και τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 αλλά δεν συνελήφθησαν οι συμβάσεις άνευ υπαιτιότητάς του.

Για τους λόγους αυτούς:

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ο Υ ΜΕ

Ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 5027/2023 (48/Α ́) για τη διαγραφή του προστίμου που επιβλήθηκε στο Δήμο Καρπάθου με την υπ ́ αρ. 1567/13-06-2023 πράξη επιβολής προστίμου της λιμενικής αρχής Καρπάθου, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, λόγω παράβασης της παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (166/Α ́), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα αποστέλλεται στην αρμόδια λιμενική αρχή για δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Γραμματέας

Μαριάννα Νικολαϊδου

Προς:

Λιμενική Αρχή Καρπάθου –

Κοιν:
Δήμο Καρπάθου

φωτογραφία: Αμοωπή, 9 Αυγούστου 2023

23.8.2023

Καρπαθιακά Νέα