ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Απορρίφθηκε η προσφυγή κατοίκων των Μενετών κατά του μνημείου Βιττωρούλη από την Αποκεντρωμένη

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Απορρίφθηκε η προσφυγή κατοίκων των Μενετών κατά του μνημείου Βιττωρούλη από την Αποκεντρωμένη

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με απόφαση της αναφέρει ότι: “Απορρίπτουμε ως απαραδέκτως ασκηθείσα την υπ’ αρ. πρωτ. 25513/20-09-2023 ειδική διοικητική προσφυγή του του κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και λοιπών κατοίκων και καταγομένων της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου κατά της υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου”.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

• των άρθρων 6, 6Α, 6Β, 214, 227 και 238 του ν. 3852/2010 (87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, • του π.δ. 143/2010 (236 Α΄) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 86784/19-12-2022 (1183/ΥΟΔΔ, ΑΔΑ: 6ΙΗ446ΜΤΛ6-ΤΩ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Μαριάννα Νικολαΐδου διορίστηκε στη θέση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Tην υπ’ αρ. 26181/26-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΜ3ΕΟΡ1Ι-69Ρ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

4. Την από 20-09-2023 ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και λοιπών κατοίκων και καταγομένων της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου κατά της υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 25513/20-09-2023.

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 25864/04-10-2023 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καρπάθου με τα συνημμένα επί αυτού έγγραφα, που περιήλθε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. πρωτ. 26879/05-10-2023, κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 25606/21-09-2023 εγγράφου μας.

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 30657/15-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΦΦΟΡ1Ι-5Υ1) απόφασή μας.

7. Τον φάκελο της υπόθεσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 23 Νοεμβρίου 2023 Αρ. Πρωτ.: 31490 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ.: 85131, Ρόδος Πληροφορίες: Χρ. Μοσχή Τηλέφωνο: 22410 43244 Email: tm_grammateias_rod@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και λοιπών κατοίκων και καταγομένων της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου κατά της υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. 2 Και Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 6Α «Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του ν. 3852/2010 (87 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4954/2022 (136 Α΄), ορίζεται ότι: «1. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται Γραμματέας που καταλαμβάνει θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. …..2…3…4…5…6…». Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 6Β «Αρμοδιότητες Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι: «1. α. Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για θέματα που αφορούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση……. 2……

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129 και 130 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναφέρεται Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015, νοείται εφεξής ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρεται ως προϊστάμενος των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως ορίζονται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 214 «Αρχές- έκταση και περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας» του ανωτέρω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4555/2018 (133 Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι: «1. Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται:

(α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και (β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών). 2…3…». Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 227 του ανωτέρω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (133 Α΄) ορίζεται ότι:

«1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου […….].

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη 3 συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν [……].

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. (νυν Γραμματέας) αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 231 «Υποχρέωση συμμόρφωσης» του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. Τα συλλογικά και μονομελή όργανα των δήμων και των περιφερειών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι αυτών έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α. που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 228.2. Την υποχρέωση της παραγράφου 1 έχει και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

3. Οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων και των περιφερειών, έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της αρμόδιας για τον έλεγχο και την εποπτεία Αρχής, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας απόφασης ή εξέτασης προσφυγής.

4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων». Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 238 «Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.» του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

«1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α., κατά το μεταβατικό διάστημα, νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης…. 3…4…5…6.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 227.7…». Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (236 Α΄), ορίζεται ότι: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

Επειδή, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ. 26181/26-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΜ3ΕΟΡ1Ι69Ρ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Τμήμα Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ασκεί την αρμοδιότητα ελέγχου προσφυγών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού του Ν. Δωδεκανήσου, έως την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Επειδή, με την ως άνω ειδική διοικητική προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αρ. της υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου με θέμα: «Έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής) στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιττωρούλη».

4 Επειδή, σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο.

Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επειδή, προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι:

(i) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, (ii) η προθεσμία και (iii) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης. Επειδή, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 1002/2007), το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς, να υπάρχει δε στο πρόσωπο του προσφεύγοντος κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Για την ύπαρξη του έννομου συμφέροντος, κατά τα ανωτέρω, δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο και άμεσο έννομο συμφέρον η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται ευθέως προς τον προσφεύγοντα, μόνον εφόσον δημιουργεί γι’ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων, τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών-προσφεύγων (ΣτΕ 2717/2007, Ολ. ΣτΕ 971/1998, Ολ. ΣτΕ 2856/1985, Ολ. ΣτΕ 2855/1985).

Πρέπει δε το έννομο συμφέρον να προσδιορίζεται και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ή από εκείνα που υποβάλλει ο προσφεύγων (ΣτΕ 932/1982, 14/1983, 5116/1996).

Κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και προκειμένου το έννομο συμφέρον να είναι προσωπικό, μεταξύ της προσβαλλόμενης πράξης και του προσφεύγοντος πρέπει να υπάρχει ειδική σχέση, η οποία θίγεται κατά τρόπο βλαπτικό είτε από την προσβαλλόμενη πράξη είτε από την παράλειψη από οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, δηλαδή τούτο να συνδέεται άμεσα με την βλάβη που υφίσταται ο αιτών (ΣτΕ 2998/1998, 2305/1995). Περαιτέρω, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, δηλαδή τη βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη να υφίσταται προσωπικώς ο ίδιος ο αιτών-προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο με το οποίο ο αιτών συνδέεται ή συνδεόταν με ορισμένη σχέση (ΣτΕ 605/2008).

Τέλος, πρέπει να είναι ενεστώς, δηλαδή η βλάβη να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης ή της συντέλεσης της παράλειψης, όσο και κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης αυτής, η δε εκ της πράξης ή της παράλειψης βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη (ΣτΕ 4045/1996).

Συμφέρον μέλλον ή ενδεχόμενο (ΣτΕ 2449/1980) και αόριστο ή απλώς προσδοκώμενο ή παρελθόν καθιστά την προσφυγή απαράδεκτη.

Επειδή, περαιτέρω, το έννομο συμφέρον μπορεί να μη δημιουργηθεί ή μπορεί να εκλείψει μετά τη δημιουργία του για λόγους υποκειμενικούς, που αναφέρονται είτε στο πρόσωπο είτε ειδικότερα, στη βούληση του αιτούντος (π.χ εάν διακόπηκε ο νομικός δεσμός που συνδέει τον αιτούντα με την προσβαλλόμενη πράξη ή όταν βούληση του αιτούντος καταδεικνύει ότι δεν επιθυμεί πλέον την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης) ή αντικειμενικούς.

Αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους εκλείπει το έννομο συμφέρον υπάρχουν όταν το αντικείμενο της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης εξέλιπε από διάφορους λόγους, είτε όταν η προσβαλλόμενη πράξη εξαφανίσθηκε εξ υπαρχής (ανάκληση, ακύρωση) ή για το μέλλον (κατάργηση, λήξη χρόνου ισχύος) πριν τον χρόνο εξέτασης της προσφυγής.

Εάν το έννομο συμφέρον εξέλιπε πριν την εξέταση της προσφυγής, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΣτΕ 2033/1991, 2157/1998). Επειδή, η προσβαλλόμενη, υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, έπειτα από αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας από την υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 5 (87 Α΄), όπως ισχύει, ακυρώθηκε με την υπ’ αρ. 30657/15-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΦΦΟΡ1Ι-5Υ1) απόφασή μας και ως εκ τούτου, αυτή εξαφανίσθηκε.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώθηκε, και ως εκ τούτου το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων εξέλιπε κατά την εξέταση της προσφυγής για αντικειμενικούς λόγους.

Επειδή, κατ’ ακολουθία τούτων, η υπό κρίση προσφυγή τυγχάνει απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα, λόγω μη συνδρομής της απαιτούμενης προϋπόθεσης του έννομου συμφέροντος των προσφευγόντων, και παρέλκει κάθε περαιτέρω έρευνά της τόσο ως προς το παραδεκτό, από άποψης εμπρόθεσμης άσκησης και εκτελεστότητας της προσβαλλόμενης πράξης, όσο και του νόμω βασίμου των λόγων αυτής. Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απορρίπτουμε ως απαραδέκτως ασκηθείσα την υπ’ αρ. πρωτ. 25513/20-09-2023 ειδική διοικητική προσφυγή του του κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και λοιπών κατοίκων και καταγομένων της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου κατά της υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Ρόδο (Πλ. Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 παρ. 1 του ν.3852/2010 και 151 του ν. 3463/2006.

Προς: κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη e-mail: m.ioannidis.law@gmail.com (με την παράκληση να ενημερώσει τους λοιπούς προσφεύγοντες)

Κοιν: Δήμο Καρπάθου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

29.11.2023

Καρπαθιακά Νέα