Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε την αγορά leasing απορριμματοφόρων από τον Δήμο Καρπάθου

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε την αγορά leasing απορριμματοφόρων από τον Δήμο Καρπάθου

Έγκριση προμήθειας πέντε ( 5) φορτηγών οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) από τον Δήμο Καρπάθου

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

• της παρ. 1Α του άρθρου 1 του ν.2647/1998 (237/Α΄/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

• των άρθρων 94, 95 κι 96 του ν. 2696/1999 (57/Α΄/23-3-1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.», όπως ισχύουν.

• των άρθρων 1, 6, 6Α, 6Β και 280 του ν.3852/2010 (87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

• του ν.δ. 2396/1953 (117/Α΄/08-5-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

• του π.δ. 143/2010 (236/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

2. Την υπ’ αριθ. 129/2534/20-01-2010 (108/Β΄/04-02-2010 – Διορθ. Σφαλμ. στο 152/Β’/17-022010/) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

3. Την υπ’ αριθ. 6400/2060/1984 (387/Β΄/14-6-1984) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας, κ.λπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/1953 και δικύκλων», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 86784/19-12-2022 (1183/Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Μαριάννα Νικολαΐδου διορίσθηκε Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

5. Την υπ’ αριθ. 67212/23.09.2016 (ΑΔΑ: 7ΜΜΖΟΡ1Ι-ΗΕΟ) απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Τροποποίηση απόφασης περί άσκησης αρμοδιότητας εξέτασης των θεμάτων κρατικών οχημάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8Γ παρ.2γ εδάφιο 2 του Π.Δ. 143/2010 και αφορούν στην τοπική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

6. Την υπ’ αριθ. οικ. 1237/18-01-2023 (Ψ9ΚΔΟΡ1Ι-93Ξ) απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (240/Β’/20-01-2023): «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» στον/-ην Προϊστάμενο/-η της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους/-ις Προϊσταμένους/- ες των οργανικών μονάδων αυτής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιάς, 15.06.2023 Α.Π.: 16773 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας : 851 00, Ρόδος Πληροφορίες: Π. Γιωργάς Τηλέφωνο : 2241043252 E-mail: tm_grammateias_rod@apdaigaiou.gov.gr

7. Την υπ’ αριθ. οικ.372/1709/26.01.1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα κρατικών.

8. Την υπ’ αριθ. Β4/οικ.2534/126/15-1-15 εγκύκλιο του ΥΠΥΜΕΔΙ (ΑΔΑ:6Θ6Υ1-7ΣΡ): «Απλούστευση διαδικασίας καταχώρισης συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων σύμφωνα με την υ.α. αριθμ. Α2/40819/7167/1991».

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6458/27.04.2023 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου περί έγκρισης αγοράς φορτηγών οχημάτων με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12659/08.05.2023 έγγραφό μας: «Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία».

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8693/16.05.2023 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καρπάθου.

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15075/30.05.2023 έγγραφό μας: «Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία».

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11538/08.06.2023 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου, με το οποίο αιτείται την έγκριση προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο, πέντε (05) πετρελαιοκίνητων οχημάτων με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), διάρκειας πέντε ετών (05) (από την ημερομηνία εκταμίευσης της πρώτης δόσης) με δικαίωμα εξαγοράς, μετά το τέλος της μίσθωσης και συγκεκριμένα ένα (1) φορτηγό απορριμματοφόρο τύπου τυμπάνου με μύλο, ωφέλιμου φορτίου έως 14.000kg, τριών (3) φορτηγών απορριμματοφόρων τύπου πρέσας, ωφέλιμου φορτίου έως 14.000kg κι ενός (1) φορτηγού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων, ωφέλιμου φορτίου έως 16.000kg, συνολικού κόστους έως 1.522.968,00€ με ΦΠΑ και τα συνημμένα πληροφοριακά δελτία αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11490/08.06.2023 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου, με το οποίο αιτιολογείται η προμήθεια των εν λόγω οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο κι όχι από τον Δ.Δ.Δ.Υ.

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11418/08.06.2023 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου περί ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης, ποσού 152.296,80€ στον Κ.Α.Ε. 20.6243.0001 «Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων ΔΕ Καρπάθου» στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 και την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη του κόστους από την προμήθεια των πέντε (05) φορτηγών με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), συνολικής διάρκειας πέντε (05) ετών, συνοδευόμενη από την αριθ. πρωτ. 11397/06.06.2023, 598/2023 Απόφαση Δημάρχου: «Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για «Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων ΔΕ Καρπάθου» (ΑΔΑ: ΨΝ9ΥΩΕ0-Β97). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε στο Δήμο Καρπάθου να προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο, πέντε (05) φορτηγά οχήματα, με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), διάρκειας πέντε ετών (05) (από την ημερομηνία εκταμίευσης της πρώτης δόσης) με δικαίωμα εξαγοράς, μετά το τέλος της χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και απολύμανση των κάδων του Δήμου, με τα παρακάτω στοιχεία:

. Η προμήθεια των ανωτέρω οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (147Α΄/8-8-2016), όπως ισχύει.

Με εντολή Γραμματέως Α.Δ. Αιγαίου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

16.6.2023

Καρπαθιακά Νέα


Ομόφωνα πέρασε η εισήγηση Σακελλιάδη για αγορά leasing απορριμματοφόρων στην Κάρπαθο