Τα αποτελέσματα του έργου DESTIMED PLUS σήμερα στο ΚΟΝΑΚΙ

Τα αποτελέσματα του έργου DESTIMED PLUS σήμερα στο ΚΟΝΑΚΙ

Η Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Σας προσκαλεί στην υβριδική εκδήλωση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου DESTIMED PLUS

Την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 στις 18:00

Πολιτιστικό Κέντρο – Κονάκι Πηγάδια Καρπάθου

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/

WN_73teYM5mQ4mJCXnKuzzbFw

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου DESTIMED PLUS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED.