Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, πρωινή προσευχή, εκκλησιασμός μαθητών – Τι ισχύει με τη νέα σχολική χρονιά

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, πρωινή προσευχή, εκκλησιασμός μαθητών – Τι ισχύει με τη νέα σχολική χρονιά

Σε ισχύ τίθεται από τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου η απόφαση την οποία είχε λάβει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον περασμένο Ιούνιο σχετικά με τον τρόπο που θα γίνεται η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών για τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων.

Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από την προσευχή και τον εκκλησιασμό, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών. Για τους μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων ισχύει το ίδιο μέτρο με την διαφορά απαλλάσσονται και από τον εκκλησιασμό και την προσευχή, εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων, αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος και δύναται να ανανεωθεί για κάθε επόμενο σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία. Ωστόσο, την ώρα της προσευχής και του εκκλησιασμού οι μαθητές που απαλλάσσονται παραμένουν στο σχολείο και δεν επιτρέπεται να περιφέρονται εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας ή να απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

Αναφορικά με την πρωινή προσευχή υπενθυμίζεται ότι ούτε και φέτος προβλέπεται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο στο πλαίσιο της αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, οπότε αυτή θα πραγματοποιείται εντός της τάξης. Η εγκύκλιος που ίσχυε την περασμένη σχολική χρονιά ειδικότερα για την πρωινή προσευχή όριζε ότι θα γίνεται ανά τάξη καθώς τα μέτρα προβλέπουν ότι «δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν από την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών»

Ο τρόπος που γίνεται η απαλλαγή

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία αναφέρεται και για τα μαθήματα της γυμναστικής και μουσικής, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, όσοι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών».

Η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο/ίδια τον/τη μαθητή/ τρια, εάν είναι ενήλικος/η, ή και από τους δύο γονείς/ κηδεμόνες του/της, εάν είναι ανήλικος/η. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

Η αίτηση για την απαλλαγή από το μάθημα σχετικά με τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η) και παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45) και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιόν του/της.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ενημερώνει για την υποβολή της σχετικής αίτησης τον/την καθηγητή/τρια που διδάσκει το μάθημα των Θρησκευτικών στο τμήμα στο οποίο φοιτά ο/η απαλλασσόμενος/η μαθητής/τρια, ώστε να γνωρίζει ποιοι/ποιες μαθητές/τριες θα βρίσκονται στην τάξη του/της κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος.

Τι ισχύει για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Οι μαθητές των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από τον εκκλησιασμό και την προσευχή, εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Στην περίπτωση του εκκλησιασμού και όσον αφορά τους μαθητές που έχουν απαλλαγεί από αυτόν, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει τον τρόπο απασχόλησης των μαθητών αυτών συντάσσoντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στα 1/θέσια σχολεία, όταν δεν υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τον/την Προϊστάμενο/μένη της σχολικής μονάδας εγκαίρως για την ημέρα και ώρα πραγματοποίησής του, καθώς και για την ώρα προσέλευσης των απαλλασσόμενων μαθητών/τριών στο σχολείο.

Σε κάθε περίπτωση, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για τον επικείμενο εκκλησιασμό και να μην χαρακτηρίζει απόντες τους/τις μαθητές που έχουν απαλλαγεί από αυτόν, στην περίπτωση που, με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, προσέλθουν στη σχολική μονάδα μετά το πέρας του εκκλησιασμού και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Στην περίπτωση της προσευχής, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊστάμενου/νης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών ορίζεται η διαδικασία της μη συμμετοχής λόγω της απαλλαγής.

Στην περίπτωση 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου η διαδικασία μη συμμετοχής του/της μαθητή/ τριας στην προσευχή ορίζεται από τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό ΠΕ 70 σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον/την αρμόδιο/α Προϊστάμενο/νη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Τι ισχύει για τα Γυμνάσια και Λύκεια

Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από την προσευχή και τον εκκλησιασμό, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Την ώρα της προσευχής και του εκκλησιασμού παραμένουν στο σχολείο και δεν επιτρέπεται να περιφέρονται εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας ή να απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων/ουσών, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές , συντάσσοντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών (όπως ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα), και έχοντας την πλήρη ευθύνη.

Σε περίπτωση που η τάξη στην οποία φοιτούν οι απαλλασσόμενοι μαθητές λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΦΕΚ

πηγή www.ope.gr. (φωτογραφία Αρχείο, facebook)