Κοινότητα ΑΡΚΑΣΑΣ Καρπάθου: Μονοδρόμηση στο Φοινίκι & η θέση της παιδικής χαράς

Κοινότητα ΑΡΚΑΣΑΣ Καρπάθου: Μονοδρόμηση στο Φοινίκι & η θέση της παιδικής χαράς

Στη Καρπάθου, στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, μέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τ.Κ. Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το τοπικό συμβούλιο, ύστερα από την από 21/02/2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρο 88 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21.08.2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Το τοπικό συμβούλιο Αρκάσας αποφάσισε την μονοδρόμηση του Φοινικιού και γνωμοδότησε ότι από το οικόπεδο Παπακώστα έως το εστιατόριο Διαμαντέα Νεκτάριου (απαγόρευση ανόδου). Να επιτρέπεται μόνο η κάθοδος.

Επίσης γνωμοδότησε  και πρότεινε για την θέση της παιδικής χαράς έξω από το προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και παραπλέυρως του 5*5 (μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΣΑΣ