Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δήμου Καρπάθου κ. Γεωργίου Λιάγκα

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δήμου Καρπάθου κ. Γεωργίου Λιάγκα

Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται από το Δήμαρχο στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου, κ. Λιάγκα Γεώργιο και η εξουσιοδότηση να υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» αφορούν:

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων:

A. Να επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του στο έργο του ως Προϊσταμένου των Διοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου και να έχει τις αναφερόμενες ειδικότερα στη συνέχεια αρμοδιότητες και ευθύνες, τις οποίες ασκεί τηρώντας τις διατάξεις του νόμου και τις λοιπές αποφάσεις Δημάρχου:

Α.1. Να παρακολουθεί και να συντονίζει τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Διευθυντές και τους λοιπούς προϊσταμένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

Α.2. Να μεριμνά για

α) την οργάνωση, στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή των Δημοτικών Υπηρεσιών,

β) τη συνεχή βελτίωση της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί, και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

γ) τη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για τη νόμιμη και χρηστή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και

δ) την εύρυθμη, ταχεία και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις επικοινωνία και συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιών μεταξύ τους καθώς και με τα δημοτικά όργανα διοίκησης.

Α.3. Να έχει την ευθύνη για την εύρυθμη εγκατάσταση των διαφόρων Υπηρεσιών στα δημοτικά ακίνητα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) και για τη φύλαξη, την εμφάνιση, τάξη και καθαριότητα αυτών.

Α.4. Να μεριμνά για την έκδοση και αποστολή Εγκυκλίων και Υπηρεσιακών Εγγράφων του Δημάρχου για θέματα που αφορούν τη νόμιμη, ταχεία, αποτελεσματική και καλή λειτουργία των Υπηρεσιών και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, ιδίως σε ζητήματα συναρμοδιότητας, καθώς και για την εξωτερική αλληλογραφία του Δήμου που δεν ανήκει στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

Α.5. Να μεριμνά για τη έγκαιρη συλλογή και κατάλληλη επεξεργασία και παράδοση από τις Υπηρεσίες των στοιχείων που απαιτούνται για τους περιοδικούς απολογισμούς δράσης του Δήμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα και σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Β. Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα της αρμοδιότητάς του και η υπογραφή τους δεν έχει ανατεθεί ειδικώς σε άλλο όργανο ή προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου.

Γ. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

Εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Δημάρχου», συμμορφούμενος προς τις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του νόμου :

Α. Πράξεις και υπηρεσιακά έγγραφα, η έκδοση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ως Διοικητικού Προϊσταμένου και αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, εφόσον η εξουσία υπογραφής τους δεν έχει ανατεθεί σε άλλο αρμόδιο όργανο και ειδικότερα:

Α.1. Αποφάσεις ή πράξεις για: α) τη χορήγηση αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους πάσης φύσεως υπαλλήλους και εργαζομένους του Δήμου, β) τη μετακίνηση μονίμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ., περιλαμβανομένων και των αποφάσεων μετακίνησης/αναπλήρωσης προϊσταμένου, γ) τη χορήγηση επιδόματος θέσης σε μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. δ) την έγκριση της μετάβασης υπαλλήλου εκτός έδρας, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό ε) την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε κατηγορία του υπαλληλικού προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και τη βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού υπηρεσιακών μονάδων που κατά τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στ) αποφάσεις ανάθεσης υπερωριακής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Δήμου Καρπάθου.

Α.2. Τα έγγραφα διαβίβασης εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. προς την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Α.3 Αποφάσεις ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Α.4. Περιλήψεις αποφάσεων δημοσιευτέων σε ΦΕΚ που αφορούν α) στην πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού β) στην ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ και γ) στη μετάταξη πάσης φύσεως προσωπικού από κλάδο/ειδικότητα στον ίδιο ή ανώτερο κλάδο ή ειδικότητα.

Β. Πάσης φύσεως πιστοποιητικά, άδειες και βεβαιώσεις, που εκδίδονται κατόπιν αποφάσεων του Δημάρχου ή των λοιπών αποφασιστικών οργάνων του Δήμου, εφόσον δεν έχει οριστεί άλλος αρμόδιος για την υπογραφή αυτών.

Γ. Ο Γενικός Γραμματέας προσυπογράφει τα σχέδια εγγράφων που αποστέλλουν προς υπογραφή στο Δήμαρχο οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, εφόσον δεν φέρουν υπογραφή αρμόδιου για το θέμα Αντιδημάρχου.

Δ. Η παρούσα Απόφαση Δημάρχου, η οποία αντικαθιστά κάθε τυχόν αντίθετη προηγούμενη ρύθμιση όμοιας Απόφασης, να δημοσιευθεί και να αναρτηθεί όπως ορίζει ο νόμος.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Θεμ. Νισύριος