Ανακοινώθηκε η Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Των Ζώων 

Ανακοινώθηκε η Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Των Ζώων 

Ανακοινώθηκε η Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Των Ζώων

Ενα είδος Αστυνομίας Ζώων

Δειτε τι αναφερεται στο Προεδρικό Διάταγμα .

Ενα εξαιρετικά θετικό βήμα , αναφέρει η ΠΦΠΟ και όλη η φιλοζωική κοινότητα διεκδίκησε .

ΠΔ 22/2022

Αρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων

π.δ. 178/2014 (Α` 281)

2. Στην παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 178/2014 προστίθεται περ. δ` ως εξής:

«δ. Τμήμα Προστασίας Ζώων.».

3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 178/2014 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Ζώων είναι οι ακόλουθες:

α. η παρακολούθηση των υποθέσεων παραμέλησης, ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης και

θανάτωσης ζώων,

β. η καθοδήγηση, εποπτεία και ο συντονισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής

Αστυνομίας, αφενός, μεν, για την ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση των

προαναφερόμενων υποθέσεων, αφετέρου, δε, για την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού

πλαισίου,

γ. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και συναφών διοικητικών πράξεων, ο σχεδιασμός

προληπτικών μέτρων, η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισής τους και η

αξιολόγηση της αρτιότητας υλοποίησής τους, με παράλληλη αναπροσαρμογή αυτών, σε

συντρέχουσα περίπτωση, προς το σκοπό αποτροπής εξωτερίκευσης των εν λόγω παραβατικών

συμπεριφορών,

δ. η κατάρτιση και επεξεργασία προτυποποιημένων – κωδικοποιημένων σηματικών αναφορών

που αφορούν σε εγκλήματα κατά των ζώων για την ορθή αντιμετώπισή τους και τον καθορισμό

ενιαίου τρόπου καταγραφής των ουσιωδών στοιχείων των περιστατικών, από τις καθ ‘ύλην

αρμόδιες Υπηρεσίες,

ε. η συλλογή, τακτική τήρηση και περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων

για κάθε περιστατικό κακοποίησης ζώων, καθώς επίσης και στοιχείων αναφορών – υποθέσεων

ποινικών εξελίξεων, ιδιαίτερης βαρύτητας,

στ. η μελέτη των μέτρων πρόληψης και καταστολής, αλλά και των επιστημονικών και τεχνικών

μεθόδων που εφαρμόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και διεθνές επίπεδο, η επεξεργασία αυτών και

η τυχόν αξιοποίηση – ενσωμάτωσή τους στην εφαρμοζόμενη στρατηγική – πολιτική διαχείρισης,

 

ζ. η εισήγηση, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής (on line) ή διά ζώσης

εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού που χειρίζεται υποθέσεις του

προρρηθέντος χαρακτήρα μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κ.α., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση

Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων / Α.Ε.Α. ή και συναρμόδιους Φορείς και Αρχές σε

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,

η. η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω αδικοπραξιών, αλλά και προστασίας, αντίστοιχα,

των ζώων, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τη

δημιουργία δικτύου συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με αυτές, αλλά και τους λοιπούς

συναρμόδιους Φορείς,

 

θ. η συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και λοιπούς κρατικούς και μη

φορείς με σκοπό τον, από κοινού, όπου αυτό απαιτείται, σχεδιασμό δράσεων, ανταλλαγή

τεχνογνωσίας, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και

ι. η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε διοργανώσεις, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

επίπεδο, για το ζήτημα της προστασίας των ζώων.

Αρθρο 5

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος

διατάγματος.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ