Αναβαθμίστηκε το Αστυνομικό τμήμα της Καρπάθου σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας!

Αναβαθμίστηκε το Αστυνομικό τμήμα της Καρπάθου σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας!

Στο σημερινό Φύλλο της Κυβερνήσεως ανακοινώθηκε επίσημα η αναβάθμιση του Αστυνομικού τμήματος σε Υποδιεύθυνση Ασφαλείας. Όπως είχαμε γράψει και τις ημέρες που γινόταν η συζήτηση από τον Δήμο Καρπάθου, πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄73)

και π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄281), 7/2017 «Αναδιάταξη αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»

(Α΄14) και 500/1989 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, του συνοδούς – χειριστές και τους εκπαιδευτές τους» (Α΄ 214).