Η Δρ Αθανασία Συμσιρίκη ορίστηκε Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Γ. Νοσοκομείου Καρπάθου

Η Δρ Αθανασία Συμσιρίκη ορίστηκε Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Γ. Νοσοκομείου Καρπάθου

Αποφασίζουμε τον ορισμό της ιατρού ΕΣΥ ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος», ως Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του ως άνω Νοσοκομείου, για τρία (3) έτη δεδομένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 παρ.1 του Νόμου 2889/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3868/2010.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5.1.2023

Καρπαθιακά Νέα