Η γιατρός Αθανασία Συμσιρίκη ορίστηκε Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Η γιατρός Αθανασία Συμσιρίκη ορίστηκε Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου
Ορίζουμε προσωρινά, λόγω επιτακτικών λειτουργικών αναγκών, την ιατρό ΕΣΥ ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος», ως Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του ως άνω Νοσοκομείου, έως την οριστική τοποθέτηση ιατρού σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία.
Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ