Η νέα σύμβαση του BLUE STAR CHIOS για την ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΙΑ (01-11-2023 έως 31-10-2024)

Η νέα σύμβαση του BLUE STAR CHIOS για την ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΙΑ (01-11-2023 έως 31-10-2024)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΙΑ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ. Σύμβασης 2252.1.3.83/90837 /2023 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Β΄ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδ. : 185 10 Πειραιάς

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, και γ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

Σήμερα ημέρα Παρασκευή την 22 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2023, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι υπογεγραμμένοι: (1) Στυλιανίδης Χρήστος, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο, και (2) α) Θεοδωράτος Διονύσιος του Γεράσιμου (Α.Δ.Τ.:Τ-157072) και β) Αναγνώστου Γεώργιος του Ελευθέριου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ-567397), νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3039252/14-09-23 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Αριθμό 122147407000 Γ.Ε.Μ.Η.) και το αριθ. πρωτ. 2426979.3647094/06-12- 2023 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η., πλοιοκτήτριας του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883, ενεργούντες σε υλοποίηση του άρθρου 11 του ν. 4948/2022 (Α΄125), καθώς και του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄52), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την ιδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη:

α) την αριθ.πρωτ.2880.1/76949/23/02-11-2023 απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΑΝΠ ένταξης Πράξης με Τίτλο «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για τη Δρομολογιακή Περίοδο 01-11-2023 έως 31-10-2024» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221499» στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΝΑΝΠ, με αριθμό ΣΑΝΑ: ΝΑ489 και Κωδικό Εναρίθμου: 2023ΝΑ48900034 (ΑΔΑ: 68ΓΞ4653ΠΩ-7ΡΤ), β) την αριθ.πρωτ.:

108066/16-11-2023 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης έργου «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών γραμμών για τη δρομολογιακή περίοδο 01/11/23 έως 31/10/24» με ενάριθμο 2023ΝΑ48900034/5221499 (ΑΔΑ: 69ΥΙΗ-Ο4Ρ) και γ) την αριθ.πρωτ.2880.2/90200/23/21-12-2023 σύμφωνη γνώμη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΑΝ.Π. επί του σχεδίου της παρούσας σύμβασης, με ανώτατη προϋπολογιζόμενη συμβατική αξία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€14.355.000,00), αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «ανάδοχο», την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή,

β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, και γ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως: α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου έναντι μισθώματος ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (€110.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, ανά πλήρες δρομολόγιο,

β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου έναντι μισθώματος ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (€110.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, ανά πλήρες δρομολόγιο,

γ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου έναντι μισθώματος ποσού εκατόν έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€106.250,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, ανά πλήρες δρομολόγιο, με το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 39,40,41 της Πράξης με Τίτλο:

«Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για την Δρομολογιακή Περίοδο 01-11-2023 έως 31-10-2024» η οποία έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α) – Υποπρόγραμμα Α΄ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ)”, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2880.1/76949/2023/02-11-2023 (ΑΔΑ: 68ΓΞ4653ΠΩ-7ΡΤ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5221499.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την ΝΑ 489 του Υ.ΝΑ.Ν.Π. με κωδικό έργου: 2023ΝΑ48900034, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 108066/16-11-2023 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ 69ΥΙΗ-Ο4Ρ). Σελίδα 3 από 8 37.ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΙΑ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΕ Η σύμβαση αυτή διέπεται από: α)τις διατάξεις του ν.4948/2022 (Α΄125) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλασσίων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών»,

β)τις διατάξεις του ν. 3755/2009 (Α΄ 52) «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο» και ειδικότερα του άρθρου έκτου και γ)τους όρους όπως λεπτομερώς αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/81025/23/17- 11-2023 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β΄ «Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024» (ΑΔΑ: ΨΔΑΕ4653ΠΩ-Ε35 ). Όλοι οι ανωτέρω όροι αποτελούν και όρους της παρούσας συμβάσεως θεωρουμένων των αποφάσεων αυτών ως αναπόσπαστο σώμα της για την εκτέλεση αυτής.

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται: α)να εξασφαλίζει ότι το/τα πλοίο/α του κατά την εκτέλεση των δρομολογίων διαθέτει/ουν και είναι σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, ότι πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα ασφάλειας, υγιεινής – ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος καθώς και ότι η σύνθεση και οι όροι εργασίας πληρώματος είναι σύμφωνοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

β)να τηρεί τις εκάστοτε αποφάσεις καθορισμού ναύλων, καθώς και να παρέχει τις προβλεπόμενες από την υπ’ αριθμ.3324.1/01/13/15-07-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄1728), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.3324.1/01/14/29-04-2014 (Β΄1129) και 2252.2.12/01/15/02-07-2015 (Β΄1557) αποφάσεις, εκπτώσεις στις κατηγορίες προσώπων και οχημάτων, επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου,

γ)να τηρεί τις εκάστοτε υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού δικαίου [Παράρτημα Χ του ν.4413/2016 (Α΄148)],

δ)να εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί μεταφοράς ταχυδρομικών αποστολών – αντικειμένων, ε)να παρέχει με το πλοίο του στις ως άνω δρομολογιακές γραμμές, εφ’ όσον δεν υπάρχει άλλος εναλλακτικός τρόπος, υπηρεσίες μεταφορών επικινδύνων ή οχληρών φορτίων καθώς και ζώντων ζώων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μεταφοράς αυτών διατάξεις,

στ)να καταβάλει τους φόρους, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων όπως εκάστοτε ισχύουν, ζ)να εκτελεί όλα τα δρομολόγια, ανελλιπώς, πλήρη και ολοκληρωμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις καθορισμού δρομολογίων της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών,

η)να έχει ανοικτό το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. έως 1η Απριλίου έκαστης δρομολογιακής γραμμής περιόδου,

θ)να υποβάλλει, το πρώτο δεκαήμερο έκαστου μήνα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΘΣ, την κίνηση επιβατών και οχημάτων της δρομολογιακής γραμμής του αμέσως προηγούμενου μήνα, υπό μορφή πίνακα, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το Παράρτημα VII της υπ’ αριθμ. στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/81025/23/17-11-2023 προκήρυξης, Σελίδα 4 από 8 37.ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΙΑ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΕ ι)να παρέχει δωρεάν μεταφορά στα οχήματα αιμοδοσίας καθώς και στα φορητά ψυγεία μεταφοράς αίματος.

ια)να παρέχει δωρεάν μεταφορά των μόνιμων κατοίκων και των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους της Κάσου από και προς Κάρπαθο, των κατοίκων της Χάλκης από και προς Ρόδο και τους κατοίκους της Ανάφης από και προς Θήρα και των προστατευόμενων μελών τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι υπ’ αριθμ. 2252.1.1/81025/23/17-11-2023 Προκήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄.

Η πιστοποίηση της ιδιότητας των μονίμων κατοίκων των νήσων Κάσου, Χάλκης και Ανάφης που θα έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς θα αποδεικνύεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ., ή βεβαίωση του οικείου Δήμου ως προς την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

Η πιστοποίηση της ιδιότητας των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, που θα έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς, θα αποδεικνύεται με επίδειξη βεβαίωσης του οικείου Δήμου, ή του Κ.Ε.Π. ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Η πιστοποίηση των προστατευόμενων μελών θα αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας. Η επίδειξη των σχετικών δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο στον τοπικό εκπρόσωπο του αναδόχου (Ναυτικό-Λιμενικό Πράκτορα).

Το ανωτέρω δικαίωμα του δικαιούχου είναι προσωπικό και θα πιστοποιείται υποχρεωτικά η ταυτοπροσωπία κατά την επιβίβαση με την επίδειξη της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του.

ΙΙ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ- ΑΚΙΝΗΣΙΑ

1.Τα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση της ως άνω δρομολογιακής γραμμής θα εκτελούνται από το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα πίνακα δρομολογίων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

2.Η εκτέλεση των δρομολογίων του επισυναπτόμενου πίνακα είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Μεταβολή επιτρέπεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/81025/23/17-11-2023 προκήρυξη. Άρνηση της αποδοχής ή εκτέλεσης των δρομολογίων από τον πλοιοκτήτη, επιφέρει έκπτωση αυτού από την παρούσα σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν.

3.Προσεγγίσεις του πλοίου σε άλλα λιμάνια εκτός από τα λιμάνια της δρομολογιακής γραμμής με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας επιτρέπονται, εφ’ όσον από τις προσεγγίσεις αυτές δεν εμποδίζεται η εξυπηρέτηση της εν λόγω γραμμής και δεν παραβιάζονται οι όροι άλλων συμβάσεων, μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση. 4.Οι πλοίαρχοι των πλοίων υποχρεούνται να εκτελούν έκτακτες προσεγγίσεις για επείγοντες κοινωνικούς λόγους μετά από σχετική εντολή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου.

ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

1.Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε τις: υπ’ αριθμ. 917ILG2338470/15-12-2023 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 228.800,00 ), 917ILG2338468/15-12-2023 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων Σελίδα 5 από 8 37.ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΙΑ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΕ οκτακοσίων ευρώ (€ 228.800,00 ) και 917ILG2338469/15-12-2023 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων ευρώ (€ 221.000,00 ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/81025/23/17-11-2023 προκήρυξη.

2.Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στον ανάδοχο ένα μήνα μετά τη λήξη των δρομολογιακών υποχρεώσεών του. 3.Οι ως άνω εγγυητικές θα καταπέσουν (μερικώς ή ολικώς), υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε περίπτωση απόκλισης του αναδόχου από τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης και των διατάξεων του ν.4948/2022, της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/81025/23/17-11-2023 προκήρυξης, καθώς και σε περίπτωση κήρυξης εκπτώτου του αναδόχου.

ΙV. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

1.Για την καταβολή των μισθωμάτων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)κατάσταση στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των δρομολογίων που εκτελέσθηκαν κατά ημερομηνία σε τρία (03) αντίγραφα θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή, β)τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, γ)κυρωμένο αντίγραφο του ημερολογίου γέφυρας πλοίου στις οποίες εμφαίνεται το πλήρες δρομολόγιο που εκτελέσθηκε, σε δύο (02) αντίγραφα για την εκτέλεση των ταξιδιών της γραμμής και δ)αντίγραφο της προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της προαναφερόμενης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, είναι η κατάθεση του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επιστρέφεται με τα συνημμένα.

2.Μετά τον αρχικό έλεγχο, από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, διαβιβάζονται προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσει στην εκκαθάριση της δαπάνης και την εκτέλεση της πληρωμής, αίτηση με τα ως άνω δικαιολογητικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αναδόχου πλοιοκτήτη /πλοιοκτήτριας εταιρείας, η διεύθυνση, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, το καθαρό πληρωτέο ποσό με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN καθώς και πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Στην περίπτωση εκχώρησης ή κατάσχεσης απαιτείται η αναγγελία εκχώρησης ή το κατασχετήριο αντίστοιχα τηρούμενων των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 145 του ν.4270/2014, όπως ισχύει.

Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση μη εκχώρησης/ενεχυρίασης.

3. Μετά την εκκαθάριση, η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, θα διαβιβάζει τα στοιχεία των πληρωμών (ενταλματοποιημένες πληρωμές) στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών με κοινοποίηση στη Γ.Δ.Ο.Υ/Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

V. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

1.Εάν το πλοίο για λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν καταπλεύσει σε λιμάνι της δρομολογιακής γραμμής σε, ότι αφορά το μισθούμενο τμήμα, αλλά καταπλεύσει στο πλησιέστερο ασφαλέστερο λιμάνι ή όρμο για την αποεπιβίβαση των επιβατών, τότε, και εφ’ όσον υπάρχει χερσαία επικοινωνία με το λιμάνι του μισθούμενου τμήματος της δρομολογιακής γραμμής που δεν κατέπλευσε το πλοίο, δεν θα διενεργείται περικοπή μισθώματος, υπό την  απαραίτητη προϋπόθεση ότι το λιμάνι ή ο όρμος που προσήγγισε δεν περιλαμβάνεται στη δρομολογιακή γραμμή.

2.Σε περίπτωση που το πλοίο δεν καταπλεύσει σε λιμάνι του μισθούμενου τμήματος της γραμμής για την αποεπιβίβαση επιβατών και οχημάτων, (πλην της περιπτώσεως της ανωτέρω παραγράφου), για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται περικοπή μισθώματος με βάση τα μίλια που δεν διανύθηκαν και την αναλογούσα κατά μίλι τιμή. Η ελάχιστη διενεργούμενη περικοπή από τη μη προσέγγιση σε λιμάνι της γραμμής, είναι η αναλογούσα σε δέκα (10) ναυτικά μίλια αποζημίωση, εφ’ όσον η διαφορά της διανυθείσας από την υποχρεούμενη διαδρομή είναι μικρότερη ή ίση με δέκα (10) ναυτικά μίλια.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ : ΓΡΑΜΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (σε ν.μ.) ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ α. ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) —– (52+89+24+15+33+33) Χ 2=492 110.000,00 € 223,58 € β. ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) —— (52+66+88+24+15+33 +33) Χ 2=622 110.000,00 € 176,85 € γ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) —— (43+24+83) Χ 2=300 106.250,00 € 354,17 € VΙ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

1.Το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883, το οποίο κατά τη διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να εξυπηρετεί την ως άνω δρομολογιακή γραμμή, δύναται να αντικαθίσταται από άλλο πλοίο της εταιρείας, με το πιο πάνω συμφωνηθέν μίσθωμα ή με ανάλογη περικοπή μισθώματος, μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση.

Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον απαιτείται, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιστολή του εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για το σύνολο των χρονικών διαστημάτων της αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 2.Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου προβεί σε πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883 και δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης από άλλο πλοίο του ίδιου πλοιοκτήτη, αναλόγων προσόντων και μεταφορικής ικανότητας, ο νέος πλοιοκτήτης του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883, δύναται να συνεχίσει την εκτέλεση των δρομολογίων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εφ’ όσον υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και των δύο πλοιοκτητών και συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου πλοιοκτήτη οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/81025/23/17-11-2023 προκήρυξη, με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

Ο νέος πλοιοκτήτης πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης για την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να καταθέσει (σύμφωνα με την κατηγορία του πλοίου) ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο επιστρέφεται σε αυτόν.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται στον ανάδοχο και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση που ο νέος πλοιοκτήτης δεν αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης.

3.Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883, τα σχετικά μισθώματα θα αποδίδονται στην ανάδοχο εταιρεία.

VΙΙ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.Σε κάθε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου: α)δύναται να επιβληθεί ο προσωρινός του αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων παραχώρησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4413/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 αυτού, με την επιφύλαξη της εφαρμογής και των διατάξεων του άρθρου 21 του «Κώδικα νομοθεσίας θαλασσίων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν.4948/2022(Α’ 125),

β)διενεργείται νέος διαγωνισμός μίσθωσης της γραμμής σε βάρος του έκπτωτου, με συνέπεια να υποχρεώνεται αυτός να καταβάλλει στο Δημόσιο αποζημίωση ίση με τη διαφορά του χαμηλότερου μισθώματος που είχε προσφερθεί από αυτόν και του τυχόν υψηλότερου που θα επιτευχθεί στο νέο διαγωνισμό.

Η παρούσα παράγραφος δύναται να εφαρμόζεται εφ’ όσον κρίνεται από τον Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το όργανο στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση, ότι συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής της.

2.Σε κάθε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος, υπόκειται και σε τυχόν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4948/2022 (Α΄ 125). VIIΙ. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/10/2024.

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για οποιαδήποτε αιτία, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση.

Χ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου και με την συναίνεση του αναδόχου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το όργανο στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς τούτο εξουσιοδότηση, μπορεί να προβαίνει στις αναγκαίες από τις περιστάσεις κάθε φορά τροποποιήσεις, για την ενοποίηση ορισμένων γραμμών ή την προσθήκη ή την αφαίρεση λιμένων προσέγγισης, εφόσον από αυτό δεν προκύπτει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο και επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών.

2.Κάθε διαφορά που απορρέει από την εφαρμογή της παρούσας, συμφωνείται ότι θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τα ως άνω διαλαμβανόμενα.

Η σύμβαση αυτή αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (04) πρωτότυπα, εκ των οποίων, τα τρία (03) θα κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το τέταρτο θα λάβει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο Υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης Στοιχεία νόμιμου Εκπροσώπου: α) Θεοδωράτος Διονύσιος του Γεράσιμου β) Αναγνώστου Γεώργιος του Ελευθέριου

24.12.2023

Καρπαθιακά Νέα