Στο CALDERA VISTA με 62.430 ευρώ το δρομολόγιο ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Στο CALDERA VISTA με 62.430 ευρώ το δρομολόγιο ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Κατακύρωση αποτελεσμάτων ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α. ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή και β. ΣΗΤΕΙΑ – ΘΗΡΑ και επιστροφή με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.Τις διατάξεις: α)του άρθρου 10 του ν.4948/2022 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών» (Α΄125), β)του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…» (Α΄114), γ)του π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 121).

2.Την υπ’αριθμ.2252.1.1/18224/23/10-03-2023 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ «Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2022-2023» (ΑΔΑ: 6ΖΜΙ4653ΠΩ-ΧΩΗ).

3.Την υπ’ αριθμ. 2252.1.9/81193/2022/14-11-2022 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Β` «Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών για εξυπηρέτηση γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας» (ΑΔΑ: ΩΖΑ34653ΠΩ-7ΘΓ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2252.1.9/28735/2023/13-04-2023 Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΩΛΛ4653ΠΩ-ΙΤΘ) και 2252.1.9/37563/2023/18-05-2023 (ΑΔΑ: Ρ8494653ΠΩ-ΑΓΙ), αποφάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β΄.

4.Τα από 20/04/2023, 11/05/2023 και 29/05/2023 πρακτικά Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

5.Την υπ’ αριθμ. 2252.1.1/38220/23/23-05-2023 Απόφαση Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/18224/23/10-03-2023 Προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΖΣ4653ΠΩ-ΚΦΞ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Z:\dths\ΔΘΣ 2022-2023\2.ΔΘΣ 2\1.ΑΓΟΝΕΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\2022 -2023\3.ΑΡΧΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022-2023 (18224)\

3.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ\Β ΦΑΣΗ\ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ\2.ΑΠΟΦ. ΚΑΤΑΚ. α.ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ β.ΣΗΤΕΙΑ-ΘΗΡΑ.doc

6.Την υπ’ αριθμ. 2252.1.1/41674/23/06-06-2023 Απόφαση Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθμ. 2252.1.1/18224/23/10-03-2023 προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2022 – 2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΝ4653ΠΩ-Α5Δ).

7.Την, από 20-04-2023, σχετική Οικονομική Προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α. ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή και β. ΣΗΤΕΙΑ – ΘΗΡΑ και επιστροφή, ποσού εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€ 62.430,00) και τριάντα έξι χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (€ 36.070,00) αντίστοιχα, ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση.

8.Την υπ’ αριθμ. 25817/22-03-2023 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:6ΗΦΛ46ΜΤΛΡ-ΜΔΜ). 9.Το από 13/06/2023 Εισηγητικό-Ενημερωτικό σημείωμα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Β΄.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α. ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή και β. ΣΗΤΕΙΑ – ΘΗΡΑ και επιστροφή ως κάτωθι:

α.ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 26/06/2023 έως 09/07/2023 [σύνολο δύο (02) εβδομάδες] και τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 10/07/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο οκτώ (08) εβδομάδες], αντί μισθώματος εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€62.430,00), ανά πλήρες δρομολόγιο μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση,

β.ΣΗΤΕΙΑ – ΘΗΡΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 26/06/2023 έως 17/09/2023 [σύνολο δώδεκα (12) εβδομάδες], αντί μισθώματος τριάντα έξι χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (€36.070,00), ανά πλήρες δρομολόγιο μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, και στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., εφοπλίστρια του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ CALDERA VISTA ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ.

2.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 17/09/2023.

3.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

4.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης του προοιμίου της παρούσας.

Z:\dths\ΔΘΣ 2022-2023\2.ΔΘΣ 2\1.ΑΓΟΝΕΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\2022 -2023\3.ΑΡΧΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022-2023 (18224)\3.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ\Β ΦΑΣΗ\ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ\2.ΑΠΟΦ. ΚΑΤΑΚ. α.ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ β.ΣΗΤΕΙΑ-ΘΗΡΑ.doc Σελίδα 3 από 3 5.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

φωτογραφία: portnet.gr

22.6.2023

Καρπαθιακά Νέα