Ο Δήμος Καρπάθου στο δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Ο Δήμος Καρπάθου στο δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Στην Έκτακτη συνεδρίαση της 28-06-2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (μέσω email)  αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ.

Η σχετική απόφαση αναφέρει:

1.Την συμμετοχή του Δήμου μας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), υπό το νέο καθεστώς της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού των ΟΤΑ, η οποία θα λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος υπό το καθεστώς λειτουργίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχοντας λάβει υπόψιν την οικονομοτεχνική μελέτη για τη μετατροπή του ΔΑΦΝΗ από Δίκτυο ΟΤΑ σε ΑΟΤΑ.

2. Εγκρίνει το σχέδιο του καταστατικού για τον ΑΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) είναι μία Αστική, Μη-Κερδοσκοπική εταιρεία των νησιωτικών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Συστάθηκε το 2006, με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών και την ενεργοποίηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο, το οποίο να βασίζεται στην αειφόρο και έξυπνη διαχείριση των φυσικών πόρων και υποδομών, στον βιώσιμο τουρισμό αξιοποιώντας τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους των νησιών και στη λειτουργική διασύνδεση του πρωτογενούς με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Το ΔΑΦΝΗ μετρά σήμερα 56 μέλη (με την Κάρπαθο 57), εκ των οποίων 52 νησιωτικοί Δήμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο, οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων. Χάρη στη συστηματική και πολυσχιδή του δράση και το εύρος των συνεργασιών που έχει αναπτύξει, το ΔΑΦΝΗ αναγνωρίζεται ως ένας αληθινός σύμμαχος των νησιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό διότι διαθέτει άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, βαθιά γνώση των τοπικών αναγκών και της αναπτυξιακής δυναμικής των νησιών, καθώς και προσήλωση, διαχρονικά, στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων που απαντούν σε διαπιστωμένες ανάγκες του κάθε νησιού ξεχωριστά.

Το ΔΑΦΝΗ:

 • συμμετέχει, ως εταίρος ή συνεργαζόμενος εταίρος, σε σημαντικό αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων, εξασφαλίζοντας πόρους για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υλοποίηση δράσεων και έργων προς όφελος των μελών του,
 • λειτουργεί ως επίσημος φορέας προώθησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και τη Ενέργεια και του Συμφώνου των Νησιών, έχοντας εκπονήσει περισσότερα από 30 Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας,
 • συντονίζει από το 2016 την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά», την οποία υποστηρίζουν πάνω από 200 νησιωτικές αρχές, δίκτυα νησιών και φορείς από όλη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη δυναμική των νησιών να λειτουργήσουν ως προνομιακά πεδία υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης.

  Τα οφέλη συμμετοχής στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συνοψίζονται ως εξής:

  Πολιτική για τα νησιά

  • Προώθηση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο προτάσεων νησιωτικής πολιτικής
  • Συνέργειες με Ευρωπαϊκά νησιά για την από κοινού προώθηση ζητημάτων νησιωτικής πολιτικής, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά εμπειρίας
  • Αποδοτική συνεργασία μεταξύ ΟΤΑ, καθώς και με την κεντρική διοίκηση

  Τεχνική υποστήριξη

  • Ωρίμανση έργων για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων
  • Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις για υποστήριξη των μελών του
  • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας για έργα που αφορούν περισσότερους από έναν Δήμους
  • Κατάρτιση στελεχών ΟΤΑ σε θέματα νέων τεχνολογιών, χρηματοδοτικών εργαλείων νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου

  Δικτύωση

  • Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΟΤΑ από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, προσκλήσεις και προγράμματα
  • Υποστήριξη στην υλοποίηση συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης
  • Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια για προβολή δράσεων των μελών και ενημέρωση για θέματα ενδιαφέροντος του Δικτύου

  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα

  • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για υλοποίηση επιδεικτικών έργων καινοτομίας στα μέλη του.
  • Λειτουργεί ως επίσημος φορέας προώθησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
   και του Συμφώνου των Νησιών.
  • Απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με λοιπούς Ευρωπαϊκούς φορείς.

11.7.2024

Καρπαθιακά Νέα