Δήμος Καρπάθου. Εγκρίθηκε η δαπάνη 37.200 ευρώ για σύνταξη προτάσεων-υποστήριξη τεχν. υπηρεσίας σε θέματα ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων

Δήμος Καρπάθου. Εγκρίθηκε η δαπάνη 37.200 ευρώ για σύνταξη προτάσεων-υποστήριξη τεχν. υπηρεσίας σε  θέματα ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων

Με απόφαση δημάρχου Καρπάθου εγκρίνεται η δαπάνη ““Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων”.

Θα διατεθεί πίστωση ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 37.200,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 10.6117.0005 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.