ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση «Δασονομείο»

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση «Δασονομείο»

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση «Δασονομείο» στα Πηγάδια Καρπάθου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την περίπτ. 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

5. Την ανάγκη του Δήμου για την μελέτη που αναφέρεται στο θέμα

6. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16086/14-07-2023 Μελέτη

7. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 18178/02-08-2023 Ορθή επανάληψη της Μελέτης

8. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 17157/24-07-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013140876) πρωτογενές αίτημα

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17211/24-07-2023 τεκμηριωμένο αίτημα

10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 40.7421.0006 (ΑΑΥΣ 325/25-07-2023 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ρ68ΟΩΕ0-ΒΥΥ και ΑΔΑΜ:23REQ013198221)

Οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίου μητρώου δεσμεύσεων με αριθμό καταχώρησης

1 ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Τις τεχνικές προδιαγραφές για την Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση «Δασονομείο» στα Πηγάδια Καρπάθου, όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιωάννης Θεμ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση «Δασονομείο» στα Πηγάδια Καρπάθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρ/σμός: €8.106,00(χωρίς· Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Πρ/σμός: €10.051,44 (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α.: 40.7421.0006 Πληροφ.: Δημήτρης Γεργατσούλης Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Τηλ: 2245360139 CPVS: 71351810-4 (Τοπογραφικές υπηρεσίες

Με το ΦΕΚ 23Δ/26.01.1987 εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού των “Πηγαδιών – Καρπάθου”. Επί πλέον με Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 153Δ/71) καθορίστηκαν οι αρτιότητες, και οι λοιποί όροι δόμησης στα Οικοδομικά Τετράγωνα που είναι εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ρυμοτομικού σχεδίου , στη θέση «Δασονομείο» , στον τομέα Β και στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και 28ης Οκτωβρίου προβλέπεται η δέσμευση κοινόχρηστου χώρου για την χρήση «Χώρος Αγοράς» έκτασης περίπου 1.500 τμ.

Από το 1971 που εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο , δεν έχει συνταχθεί η απαιτούμενη από το νόμο «Πράξη Αναλογισμού» με την οποία θα υπολογίζονταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόδιων ιδιοκτησιών ώστε ο χώρος να αποδοθεί σε κοινή χρήση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

1. Την με αριθμό 109/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου περί άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

2. Το με αριθμό πρωτ οικ 37984/4-6-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Δήμο Καρπάθου

3. Την με 15806/11-7-2022 Απάντηση στο με αριθμό πρωτ 15290/2023 αίτημα σας, για γνωμοδότηση από Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου του Νομικού Σύμβουλου: Ιωάννη Εμμ. Χριστοδουλάκη

Κρίθηκε ότι : «ο Δήμος, διά των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών του όφειλε, κατά την άποψη μου, να προβεί σε σύνταξη πολεοδομικής μελέτης προκειμένου να εξετάσει αν συντρέχουν οι προαναφερόμενοι λόγοι αιτιολογημένης επανεπιλογής της ρυμοτομικής δέσμευσης, άλλως θα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποίηση του σχεδίου πόλεως βάσει της υπ’ αριθμ 109/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.»

Επίσης αναφέρεται ότι : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

«Η Διοίκηση, δηλαδή, δεν δεσμεύεται να καταστήσει, άνευ ετέρου, το ακίνητο οικοδομήσιμο, αλλά οφείλει να εξετάσει αν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμησή του, όπως όταν πρόκειται για ακίνητο με δασικό χαρακτήρα, εντός αιγιαλού ή σε ζώνη προστασίας ρέματος, και, περαιτέρω, να συνεκτιμήσει, κατά τρόπο τεκμηριωμένο, αφενός τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου, καθώς και τα χαρακτηριστικά και το νομοθετικό καθεστώς του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής, στην οποία αυτό εντάσσεται (π.χ. πυκνοδομημένος οικισμός, οικισμός παραδοσιακός κατά τις διατάξεις του ν. 1577/1985, οικισμός υπαγόμενος στις διατάξεις του ν. 3028/2002, οικισμός σε περιοχή φυσικού κάλλους, οικισμός σε περιοχή προστασίας της φύσεως κ.λπ.), αφετέρου τις πολεοδομικές ανάγκες, όπως, ιδίως, η ανάγκη δημιουργίας κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, και, τέλος, τις δεσμεύσεις και κατευθύνσεις τυχόν υφισταμένου χωροταξικού σχεδίου ή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή άλλων συναφών σχεδίων, προκειμένου να αποφεύγονται οι αποσπασματικές ρυθμίσεις.

Εν όψει δε όλων των ανωτέρω εκτιμήσεων, η Διοίκηση οφείλει να κρίνει αν η ιδιοκτησία πρέπει, για κάποιο νόμιμο λόγο, να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου, με την επανεπιλογή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δυνατότητα αποζημίωσης των θιγομένων ιδιοκτητών, ή να καταστεί οικοδομήσιμη, είτε με τους γενικούς όρους δόμησης είτε, ενδεχομένως, με ειδικούς όρους δόμησης, που πρέπει να καθορισθούν .

4. Την αδυναμία του Δήμου σε επιστημονικό προσωπικό για τη σύνταξη της μελέτης. Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται απαραίτητο να συνταχθούν τα απαιτούμενα διαγράμματα και μελέτες για σύνταξη σημειακής πολεοδομικής μελέτης για:

Επανεπιλογή της ρυμοτομικής δέσμευσης ή την τροποποίηση σχεδίου πόλης το οικοπέδου στη θέση «Δασονομείο» στα Πηγάδια Καρπάθου

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1) Εγκ. 1/1961 (Εγκ-123/15/01/1961) «Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδομικών σχεδίων»

2) Εγκύκλιος 55/1988 «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων» (Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα, 1988).

3) Κεφάλαιο 1 του π.δ. 3.04.1929 (Α’ 155/22.04.1929).

4) Διατάξεις των άρθρων 152 και 154 «Διαδικασία έγκρισης ή αναθεώρησης – τροποποίησης σχεδίου πόλης» του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) που εγκρίθηκε με το άρθρο 1ο του π.δ. 14.07.1999 (Δ’ 580/27.7.1999).

5) Άρθρο 31 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79/9.04.2012) – εφεξής Ν.Ο.Κ.- όπως ισχύει.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διευκρινίσεις βάση του Ν4759/2020 Άρθρο 89 – Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης

1. Η πρόταση της παρ. 3 του άρθρου 88 διαβιβάζεται στον αρμόδιο περιφερειάρχη. Εάν, δι΄ αυτής προτείνεται η ολική ή μερική επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης, ο περιφερειάρχης λαμβάνει απόφαση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση περιλαμβάνει το εμβαδόν του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας, προκειμένου να καθορισθεί η αποζημίωση  και δημοσιεύεται, χωρίς άλλες διατυπώσεις, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά από την έκδοση της απόφασης επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ο οικείος δήμος είτε παρακαταθέτει, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, την προσήκουσα αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ δικαιούχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, είτε εκδίδει χρηματικό ένταλμα πληρωμής της προσήκουσας αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη. Παράβαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω προθεσμίες, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη οριστική άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Η παράβαση αυτή μπορεί να διαπιστώνεται με πράξη του συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου.

2. Ο δικαιούχος της αποζημίωσης, ακόμη και εάν εισπράξει την προσήκουσα αποζημίωση, δικαιούται, εντός έξι (6) μηνών από την παρακατάθεσή της ή την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, να ασκήσει ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αίτηση για τον προσδιορισμό προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης, στρεφόμενος κατά του οικείου δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής συνάγεται αποδοχή της προσήκουσας αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη και η ρυμοτομική απαλλοτρίωση θεωρείται συντελεσθείσα. Το ίδιο δικαίωμα διατηρεί και ο οικείος δήμος.

3. Δεύτερη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί του αυτού ακινήτου, ολική ή μερική, δεν επιτρέπεται.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1ο Παραδοτέο: Τοπογραφική / Κτηματογραφική αποτύπωση (Διαγράμματα και πίνακες) Περιεχόμενα του Κτηματολογικού Διαγράμματος Στο κτηματολογικό διάγραμμα απεικονίζονται η απαλλοτριούμενη έκταση και οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν και ειδικότερα:

• Τοπογραφική αποτύπωση υποβάθρου σε ζώνη 15 μέτρων εκατέρωθεν του οικοπέδου στη θέση «δασονομείο», όπου αποτυπώνονται τα όρια των ιδιοκτησιών και οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή περιλαμβάνεται εντός της προαναφερθείσας ζώνης.

• Ο κωδικός αριθμός κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας.

• Οι κατασκευές που υπάρχουν (όπως κτίσματα, μαντρότοιχοι, κ.α.) Περιεχόμενα του Κτηματολογικού Πίνακα Στον κτηματολογικό πίνακα καταγράφονται οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν

2ο Παραδοτέο:

Σημειακή πολεοδομική μελέτη 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ – ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Το 1ο Στάδιο περιλαμβάνει τις παρακάτω δύο (2) Ενότητες: Ενότητα 1: «Ανάλυση χωρικών δεδομένων»

Ενότητα 2 «Αξιολόγηση χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης και επιλογή του επικρατέστερου (αρχική πρόταση)» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64ca3aad822b74efd52965fc στις 02/08/23 14:21 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2519/20.07.2017. Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ

3. Υπολογισμός αμοιβής : 10 ημέρες Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ = 600χ10χ1,351 = 8.106,00 ευρώ Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης μελέτης για την εκπόνηση της μελέτης «Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση Δασονομείο» στα Πηγάδια Καρπάθου ανέρχεται στις €10.051,44 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ%24), η δε δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 40.7421.0006 «Τροποποιήσεις και πράξεις αναλογισμού και εφαρμογής στο σχέδιο πόλεως Καρπάθου» του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου του έτους 2023.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα ανάθεση μελέτης αφορά την σύνταξη των απαιτούμενων διαγραμμάτων και μελετών της τεχνικής μελέτης «Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση «Δασονομείο»» στα Πηγάδια Καρπάθου» Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) του Ν. 4412/2016, της παρ. 2. του άρθρου 32 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) 2) του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006) 3) του Ν. 3852/2010 (Ν. Καλλικράτη) Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Τεχνική περιγραφή

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : ε

ξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου ο Δήμος οφείλει να καταθέσει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.8.2023

Καρπαθιακά Νέα