Στα 25 ευρώ καθορίστηκε η μηνιαία συνδρομή στο δημοτικό γυμναστήριο Καρπάθου

Στα 25 ευρώ καθορίστηκε η μηνιαία συνδρομή στο δημοτικό γυμναστήριο Καρπάθου

Από το Πρακτικό 20/02-07-2024 της Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. 20ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση καθορισμού τελών χρήσης (συνδρομών) Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου 2024 – 2025». 

 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγησή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Πρωτόπαπα Νικόλαου με το 20ο θέμα: «Έγκριση καθορισμού τελών χρήσης (συνδρομών) Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου 2024 – 2025», η οποία έχει ως εξής: Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 προβλέπεται η δυνατότητα των δήμων, να επιβάλουν τέλη ή δικαιώματα σε βάρος όσων κάνουν χρήση δημοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 έχει γενικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται δηλαδή σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση για συγκεκριμένο είδος χρήσης δημοτικού κτήματος, έργου ή υπηρεσίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη επιβολή και είσπραξη των τελών ή δικαιωμάτων του άρθρου 19 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, είτε πρόκειται για νόμιμη είτε πρόκειται για αυθαίρετη χρήση, είναι η προηγούμενη έκδοση κανονιστικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία προσδιορίζεται κατά περίπτωση το καταβλητέο τέλος ή δικαίωμα. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 5056/2023 Η Δημοτική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την Δημοτική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.

Ο Δήμος Καρπάθου μετά την κατάργηση του δημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας» (Κ.Ο.Π.Α.Π. κατέστη διάδοχος φορέας του δημοτικού γυμναστηρίου για το οποίο το καταργηθέν νομικό πρόσωπο είχε εκμισθώσει κλειστό χώρο με δημοπρασία (απόφαση ΔΣ ΚΟΠΑΠ 62/2021) η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (απόφαση συντονιστή αποκεντρωμένης 6005/11-2-2022 και με ΑΔΑ: 6Τ6ΖΟΡ1Ι-8ΚΒ).

Την 29η του μηνός Απριλίου 2024 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με τον αριθ.πρωτ.704/29-4-2024 εξέδωσε Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου.

Έπειτα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε τον καθορισμό τελών χρήσης (συνδρομών) γυμναστηρίου του Δήμου Καρπάθου για τα έτη 2024-2025 ως κάτωθι:

Τέλη Χρήσης (Συνδρομή) Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου:

1. Η μηνιαία συνδρομή κάθε χρήστη/αθλούμενου του Δημοτικού Γυμναστηρίου ορίζεται στο ποσό των 25,00 €/άτομο/μήνα.

Παράλληλα, θα παρέχονται και τα εξής οικονομικά προγράμματα:

• Οικογενειακό πρόγραμμα: Για άτομα της ίδιας οικογένειας, από το τρίτο μέλος και για κάθε επόμενο: 15,00€ /άτομο/μήνα.

• Ετήσιο Πρόγραμμα: Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 275,00 €/άτομο/έτος, με την προϋπόθεση προπληρωμής του ανωτέρω ποσού (11 μήνες+1 μήνας δωρεάν).

2. Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και ανήλικα μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών: 15,00 €/άτομο/μήνα.

3. Μέλη μονογονεϊκής οικογένειας (συμπεριλαμβάνεται και η χηρεία): 15,00 €/άτομο/μήνα.

4. Αθλητές πιστοποιημένων σωματείων από την Γ.Γ.Α. με επίδειξη σχετικού αποδεικτικού: 10,00€ /άτομο/μήνα.

5. Άποροι (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού/αποδεικτικού από Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου/Πρόνοια ): Δωρεάν.

6. Άνεργοι (με ενεργή κάρτα ανεργίας και για όσο ισχύει αυτή): 15,00€/άτομο/μήνα.

7. Μακροχρόνια Άνεργοι (με ενεργή κάρτα ανεργίας, άνω του έτους και για όσο ισχύει αυτή): Δωρεάν.

8. Σώματα ασφαλείας (αστυνομία – πυροσβεστική – λιμενικό), εκπαιδευτικοί και προσωπικό Δήμου Καρπάθου: 15,00 €/άτομο/μήνα.

9. Αθλητές Εθνικών ομάδων: Δωρεάν.

10. Για οποιαδήποτε άλλη ειδική κατηγορία μελών, το τέλος χρήσης θα αποφασίζεται, μετά από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, κατόπιν εισήγησης του καθ’ ύλην Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου για θέματα Αθλητισμού.

Επισημαίνεται πως:

Α. στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

Β. Η καταβολή των ανωτέρω τελών/συνδρομών θα γίνεται από τους χρήστες/μέλη του δημοτικού γυμναστηρίου στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για τον οποίο θα γίνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου, η δε είσπραξη αυτών θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4978/2022, ΦΕΚ Α’/190/7-10-2022) και στην παρ.1 του άρθρο 5 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση του καθορισμού των τελών χρήσης (συνδρομών) του Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου για τα έτη 2024-2025 ως ανωτέρω και την διαβίβαση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρατηρήσεις: Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τρία (3) μέλη και ειδικότερα, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Φελλουζής Μιχαήλ, ο κ. Πρωτόπαπας Νικόλαος και ο κ. Μανωλάκης Θεοδόσιος.

Κατά της εισήγησης ψήφισαν δύο (2) μέλη και ειδικότερα ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ και ο κ. Λουλούδης Χρήστος.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση του καθορισμού των τελών χρήσης (συνδρομών) του Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου για τα έτη 2024-2025 ως ανωτέρω και την διαβίβαση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Τα μέλη 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος 2. Μανωλάκης Θεοδόσιος 3. Μανωλάκης Μιχαήλ 4. Λουλούδης Χρήστος

3.7.2024

Καρπαθιακά Νέα