Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» δια της υπ’ αριθ. 03/ 22-04-2021, θέμα 2ο , (ΑΔΑ: 6ΠΗΒ46Μ52Μ-Π39) απόφασής του προκηρύσσει:

Δημόσιο πλειοδοτικό Διαγωνισμό µε κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου, ιδιοκτησία του Νοσοκομείου, για τριετή εκμίσθωση με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους με τους ίδιους όρους.

• Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα δώδεκα (12:00) μ.μ..

• Οι προσφορές θα κατατίθενται κλειστές και σφραγισμένες στο γραφείο προμηθειών του ΓΝ Καρπάθου μέχρι και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ..

• Κριτήριο για την τελική επιλογή του μισθωτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Νοσοκομείο βάσει τιμής (υψηλότερη τιμή).

• Πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2245022228, e-mail: ch_kaoukakis@1657.syzefxis.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος Καουκάκης Χάρης.

• Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα σχετικά παραρτήματα διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και σε έντυπη μορφή από το γραφείο προμηθειών του ΓΝ Καρπάθου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ

περισσότερα διαβάστε εδώ