Προκήρυχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 2024»

Προκήρυχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 2024»

Ο Δήμος Καρπάθου, προκηρύσσει τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 2024» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης για τέσσερις (4) μήνες, για την κολυμβητική περίοδο για τις χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Χρονική διάρκεια συμβάσεων τέσσερις (4) μήνες

CPV: 92332000-7 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Δ/νση : Πηγάδια Καρπάθου Δωδ/σα , 85700 Κάρπαθος, Τηλ. : 2245360144.
Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανέρχεται στο ποσό των 249.999,97€ χωρίς ΦΠΑ (201.612.88€ με ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 70.6117.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου Οικ. Έτους 2024.

Εγγύηση συμμετοχής: ποσό 4.032,26€
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.
Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 02/05/2024 και ώρα 11.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος,. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.karpathos.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» -«Οικονομικής Προσφοράς», στις 06-05-2024 και ώρα 10.00 π.μ., Χρόνος Ισχύος Προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

Για λεπτομέρειες διαβάστε ΕΔΩ

17.4.2024

Καρπαθιακά Νέα