Στη Ρόδο ο διαγωνισμός για την καθαριότητα σε ιδιώτες ματαιώθηκε. Στην Κάρπαθο τι θα γίνει;

Στη Ρόδο ο διαγωνισμός για την καθαριότητα σε ιδιώτες ματαιώθηκε. Στην Κάρπαθο τι θα γίνει;

Την ματαίωση-ακύρωση των Δημόσιων Ανοιχτών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ρόδου 2021-2022» αποφάσισε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ.
Η δε διακηρύξεις αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 06/09/2021 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20/09/2021, και ώρα 15:00.
Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ως διευθύνουσα υπηρεσία του διαγωνισμού, κάνοντας επανεκτίμηση των απαιτήσεων του χρόνου μίσθωσης, εκτιμά ότι ο χρόνος μίσθωσης των απορριμματοφόρων δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών μέχρι και την εγκατάσταση του νέου αναδόχου καθαριότητας, μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου διαγωνισμού με πολυετή υποστήριξη, με δεδομένο τις καθυστερήσεις (προδικαστικές προσφυγές, ενστάσεις κ.λ.π.) που παρατηρήθηκαν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, χωρίς υπαιτιότητα των Δήμων.

Διάχυτος είναι ο προβληματισμός με τον διαγωνισμό που τρέχει στην Κάρπαθο ωστόσο δε φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους αρκετούς από τους Δημοτικούς Συμβούλους των δυο παρατάξεων που βρίσκονται σε τελικές ζυμώσεις συνεργασίας με τη διοίκηση του κ. Νισύριου. Τι θα γίνει με τον ανοιχτό διαγωνισμό για την αποκομμιδή απορριμμάτων; Θα προχωρήσει; Και αν ναι τι θα απαντήσουν οι Σύμβουλοι που διαφωνούν;