Αυτά προβλέπονται να γίνουν στο Στάδιο Απερίου Καρπάθου με 600.000 ευρώ

Αυτά προβλέπονται να γίνουν στο Στάδιο Απερίου Καρπάθου με 600.000 ευρώ

Για την προμήθεια Χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Καρπάθου Ο Δήμαρχος Καρπάθου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Καρπάθου προϋπολογισμού 599.874,80 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου εμβαδού 8.480 m2.
Σο ταρτάν και ο χλοοτάπητας του Δημοτικού Σταδίου Καρπάθου έχουν κατασκευαστεί το 2002 για τις ανάγκες των Αιγαιοπελαγίτικων αγώνων. Σο γήπεδο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των ερασιτεχνικών σωματείων, της τοπικής ομάδας καθώς και από αθλητές του στίβου και σχολεία της περιοχής. Σα τελευταία χρόνια (7 έτη) έχει εγκαταλειφθεί και δεν χρησιμοποιείται.
• Ο χλοοτάπητας είναι σε εκφυλισμένη κατάσταση με γενική παρουσία ζιζανίων σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου.
• Σο εδαφικό υπόστρωμα είναι πηλώδες, ακατάλληλο για την τοποθέτηση χλοοτάπητα.
• Σο αρδευτικό δίκτυο είναι σε αδράνεια τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την συσσώρευση αδρανών υλικών στα ακροφύσια των εκτοξευτών, την έλλειψη συντήρησής τους με ανταλλακτικά και συνεπώς την τελική αδυναμία λειτουργιάς τους. Οι αντλίες δεν είναι σε λειτουργική κατάσταση.

Οι προμήθειες και εργασίες συντήρησης που είναι απαραίτητες να γίνουν είναι οι εξής :

1. Απομάκρυνση του υφιστάμενου υποβαθμισμένου χλοοτάπητα.
2. Απομάκρυνση του ακατάλληλου εδαφικού υποστρώματος.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών επιφανειακής απορροής
4. Προμήθεια και τοποθέτηση αμμουδερού υποστρώματος ποταμού, κατάλληλης κοκκομετρικής σύστασης και κατάλληλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων.

5. Αντικατάσταση αρδευτικών υλικών κατάλληλων προδιαγραφών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη του γηπέδου καθώς και δίδυμου συστήματος αντλιών.
6. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα.
7. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για υβριδικό σύστημα στην επιφάνεια των μεγάλων περιοχών του αγωνιστικού χώρου που πλήττονται περισσότερο από την αγωνιστική χρήση

Εξοπλισμός γηπέδου:

1. Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα
2. Προμήθεια και επιτόπου συναρμολόγηση καθισμάτων στις κερκίδες. 3. Προμήθεια και επί τόπου συναρμολόγηση σκέπαστρων στις κερκίδες.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια Χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Καρπάθου Ο Δήμαρχος Καρπάθου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Καρπάθου προϋπολογισμού 599.874,80 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καρπάθου Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Ταχ. Διεύθυνση Πηγάδια Καρπάθου Δωδεκάνησα Ταχ.Κωδ.:85700 Τηλ.:2245360131 Ιστοσελίδα: www.karpathos.gr Κωδικός NUTS: EL421

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.karpathos.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Δαπανών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 16150000-1, 43324000-0, 14212200-2,39293400-6

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL421

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου εμβαδού 8.480 m2. Πέραν του φυσικού χλοοτάπητα προβλέπεται η προμήθεια των υλικών γραμμικής αποστράγγισης, του εδαφικού υποστρώματος, η προμήθεια αρδευτικών υλικών, η προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για υβριδικό σύστημα στις μεγάλες περιοχές του αγωνιστικού χώρου και η προμήθεια σκεπάστρου και καθισμάτων κερκίδας 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν αποδεκτές

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: 160 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης 8. Δικαίωμα Συμμετοχής: -. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

1 -. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2 για την υποβολή προσφοράς 3. 1 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 2 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016

3 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6422b746ce2fb304eb711431 στις 28/03/23 14:43 -. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4 Εγγυήσεις συμμετοχής: 9.826,21€ Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο στην ομάδα Α, η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο ποσό των 8.557,21€ Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο στην ομάδα Β, η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο ποσό των 1.269,00€ 9.

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια σε 2 ομάδες το σύνολο των ειδών που αφορούν τον αγωνιστικό χώρο (ΟΜΑΔΑ Α) και αφετέρου για το σύνολο των ειδών που αφορούν τον εξοπλισμό γηπέδων (ΟΜΑΔΑ Β). 10. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει της τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28/4/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 3/4/2023. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 25/4/2023 και η ώρα λήξης 10.00 π.μ. 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 180 ημέρες 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 61.6692.0001 του προϋπολογισμού 2023 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 89/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής :

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα Τηλέφωνο : +30 2132141216 Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/3/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

29.3.2023

Καρπαθιακά Νέα