Η Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τον ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Η Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τον ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Το Γ.Ν. Καρπάθου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 43/29-12-2023 Απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ: 948Θ46Μ52Μ-7ΗΨ), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διαγωνισμό:

”Προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση του στο Γ.Ν Καρπάθου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών”, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αξονικός τομογράφος 200.000,00 €

Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για την εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου 33.500,00 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 233.500,00 € ΦΠΑ 24% 56.040,00 €

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 289.540,00 €

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

16.1.2024

Καρπαθιακά Νέα