Νομός Δωδεκανήσου: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 2022 – 2023

Νομός Δωδεκανήσου: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 2022 – 2023

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2022-2023 από 20 Αυγούστου 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.

 1. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου 2023 για το Νομό Δωδεκανήσου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριο- κούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.
 2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

Α.

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

1.

Αγριοκούνελο

(Oryctolagus cuniculus)

20/8–14/9

15/9-10/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Τέσσερα (4)

2.

Λαγός (Lepus europaeus)

15/9-10/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

3.

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9-28/2

Τετ-Σαβ-Κυρ

Χωρίς περιορισμό

4.

Αλεπού (Vulpes vulpes)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

5.

Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

Β.

ΠΟΥΛΙΑ

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1.

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

20/8-14/9

15/9-10/2

Όλες

Δέκα (10)

2.

Φάσα (Columba palumbus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3.

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4.

Ορτύκι (Coturnix coturnix)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Δώδεκα (12)

5.*

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Έξι (6)*

6.

Τσίχλα (Turdus philomelos)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Εικοσιπέντε (25) [Συνολικά από όλα τα

7.

Δενδρότσιχλα (T. viscivorus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

8.

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

9.

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

είδη]

10.

Κότσυφας (Turdus merula)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

11.

Καρακάξα (Pica pica)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12.

Κάργια (Corvus monedula)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13.

Κουρούνα (Corvus corone)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14.

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15.

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9-28/2

Όλες

Δέκα (10)

16.

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

15/9-30/11

Τετ-Σαβ-Κυρ

Τέσσερα (4)

17.

Φασιανός (Phasianus sp.)

15/9-31/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1.

Σφυριχτάρι (Mareca penelope)

15/9-10/2

Όλες

Δώδεκα (12)

[Συνολικά από όλα τα είδη]

2.

Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9-31/1

Όλες

3.

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhyn- chos)

15/9-31/1

Όλες

4.

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9-10/2

Όλες

5.

Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9-31/1

Όλες

6.

Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)

15/9-31/1

Όλες

7.

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9-31/1

Όλες

8.

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9-31/1

Όλες

9.

Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9-10/2

Όλες

10.

Ασπρομετωπόχηνα (Anser alb- ifrons)

15/9-31/1

Όλες

11.

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

12.

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

13.

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

* Για το Τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα. Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε).

Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρε- σιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την ανα-

χώρηση τους από το χώρο κυνηγιού.
2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα

ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της θήρας του είδους.

Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone: Για τους κυνηγούς αυτούς η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
 2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2022 μέχρι και 28.02.2023, σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2022 μέχρι 20.01.2023 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2023 μέχρι 28.02.2023 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.
 2. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

 1. 1.1.  Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
 2. 1.2.  Στα εκτροφεία θηραμάτων.
 3. 1.3.  Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
 4. 1.4.  Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
 5. 1.5.  Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.85) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση) Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β ́/23.2.2012 και ισχύει.
 6. 1.6.  Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκει- ται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
 7. 1.7.  Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
 8. 1.8.  Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρ- χονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων – Ζ.Ε.Σ.) που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού στη περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. Κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και Ιούνιο, δεν επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την περίοδο αυτή.

Με Δασική Αστυνομική Διάταξη (Δ.Α.Δ.) που θα εκδοθεί, θα ορίζονται οι Ζ.Ε.Σ. στις οποίες αφορά η απαγόρευση, η διάρκεια ισχύος της τοπικής απαγόρευσης των εκγυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων στις ανωτέρω Ζ.Ε.Σ. εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου, και Ιουνίου), οι τυχόν επιβαλλόμενοι κατά περίπτωση περιορισμοί στους όρους διεξαγωγής των εκγυμνάσεων ή οι λοιποί περιορισμοί στις περιπτώσεις των Ζ.Ε.Σ. που εξαιρούνται της απαγόρευσης.

4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων

5. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια του κυνηγετικού έτους 2022-2023 ή την έκδοση νεωτέρας και καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

6. Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα όπως ισχύουν για κάθε περίπτωση.