Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής των φιλοζωικών φορέων στις δίκες για κακοποίηση ζώων

Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής των φιλοζωικών φορέων στις δίκες για κακοποίηση ζώων

Μετά από επιστολή της ΠΦΠΟ ψηφίστηκε στις 15 Δεκεμβρίου η τροπολογία που λύνει το μεγάλο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί μετά την ψήφιση του 4830/21 ,όταν τα δικαστήρια δεν δέχονταν τη δήλωση παράστασης για την υποστήριξη με κατηγορίες σε δίκες εγκλημάτων κατά των ζώων.

Πρόκειται για το ΦΕΚ 248/16/12/21 , ΑΡΘΡΟ 59 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4873/21.

Άρθρο 59

Δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας από φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4830/2021

Στη παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος νόμου, μπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96). Κατ’ εξαίρεση, μέχρι τη θέση σε πλήρη λειτουργία του Μητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ του άρθρου 4 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας μπορεί να γίνεται από κάθε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο χωρίς την προϋπόθεση της προηγούμενης εγγραφής τους στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ.»