Δήμαρχος Καρπάθου: "Δεν υπήρξε η πρόθεση να θιχτεί το κύρος, η εντιμότητα και η σοβαρότητα ούτε του κ. Χανιώτη ούτε του κ. Λάμπρου".

Δήμαρχος Καρπάθου: "Δεν υπήρξε η πρόθεση να θιχτεί το κύρος, η εντιμότητα και η σοβαρότητα ούτε του κ. Χανιώτη ούτε του κ. Λάμπρου".

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ ΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)

Για την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και του Π.Δ. 315/1999 (Α’302) περί του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων, όπως οι διατάξεις αυτές του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 4604/2005 (Β’163) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. (παρ. 3 άρθρο 238 Ν. 4555/18). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 315/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών και ισχύει, στους φορείς (Δήμους και δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.) που δεν εφαρμόζουν την διπλογραφική λογιστική μέθοδο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται απο 1.500,00 € έως 60.000,00 € κατ’ έτος. Επιπλέον, σε περίπτωση μη υποβολής των μηνιαίων χρηματοοικονομικών στοιχείων που βασίζονται στη διπλογραφική λογιστική στο υπουργείο, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 173 του Ν. 4270/14 (χρηματικό πρόστιμο στο προϊστάμενο, δέσμευση εσόδων του οργανισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού κλπ.). Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Νόµου 4257/2014, από τις οποίες προβλέπεται ότι: «Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους Δήµους, περί του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα δηµοτικά ιδρύµατα, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους συνδέσµους αυτών, εξαιρουµένων των σχολικών επιτροπών. Οι Προϋπολογισμοί και οι Απολογισμοί του Οργανισμού για τις χρήσεις 2014 έως 2019, πρέπει να ελεγχθούν άμεσα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα για τη χρήση 2021 ο Οργανισμός θα πρέπει άμεσα να τηρήσει το ∆ιπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης.

Συνεπώς το Ν.Π.Δ.Δ. – Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.) κινδυνεύει να του επιβληθεί συνολικά χρηματικό πρόστιμο έως 480.000 €.

Για τις συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις του οργανισμού δεν φέρουν ευθύνη οι προηγούμενοι Δήμαρχοι. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες έπρεπε να ενημερώσουν τους αντίστοιχους Προέδρους των Νομικών Προσώπων ως όφειλαν κατά τα παρελθόντα έτη.

Ο Δήμαρχος Κος. Ιωάννης Θεμιστοκλής Νισύριος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθούν όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες καθώς και να διενεργηθούν όλοι οι κατάλληλοι διαχειριστικοί έλεγχοι στον οργανισμό, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εποπτεία του συνόλου της οικονομικής διαχείρισης και του έγκαιρου εντοπισμού δημοσιονομικών κινδύνων του Ν.Π.Δ.Δ. – Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.).

Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε η πρόθεση να θιχτεί το κύρος, η εντιμότητα και η σοβαρότητα ούτε του κ. Χανιώτη ούτε του κ. Λάμπρου. Πρόκειται για λάθη ή παραλείψεις υπηρεσιών τα οποία συμβαίνουν και θα συμβαίνουν στις θητείες όλων των Δημάρχων.

Ζητούμε συγγνώμη για τους συνειρμούς που πιθανόν να δημιουργήθηκαν.

Κάρπαθος 13 Αυγούστου 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος