Ο Δήμαρχος Καρπάθου αναθέτει σε υπάλληλο αρμοδιότητες Προέδρου τοπικής κοινότητας;

Ο Δήμαρχος Καρπάθου αναθέτει σε υπάλληλο αρμοδιότητες Προέδρου τοπικής κοινότητας;

Απόφαση προέδρου αρ. 73/2022
ΘΕΜΑ: Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων

Έχοντας υπόψη:

Κάρπαθος, 03/10/2022 Αρ. πρωτ.: 378

ΠΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΜΠΟ

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, (Ο.Ε.Υ.), του ΚΟΠΑΠ, ΦΕΚ 454/τ.Β/24-2-2014.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α ́, με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
  4. Άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21-2-2016)
  5. Την υπ’ αριθμό 821/2022 απόφαση δημάρχου, (ΑΔΑ: 6Κ60ΩΕ0-ΓΟ5)

για την μετακίνηση του υπαλλήλου στον ΚΟΠΑΠ.

Αποφασίζουμε

Αναθέτουμε στον υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου, που υπηρετεί στον ΚΟΠΑΠ, Γεώργιο Ρούμπο, παράλληλα με τα καθήκοντα του τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Ορίζεται υπεύθυνος του Κοιμητηρίου της ΤΚ Απερίου.
  2.  Ορίζεται υπεύθυνος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού της ΤΚ Απερίου.

Ο ανωτέρω υπάλληλος για τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν θα αναφέρει στον πρόεδρο του ΚΟΠΑΠ και Δήμαρχο Καρπάθου.