ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Στις 23 Μαΐου 2023 η δημοπρασία για τις ομπρέλες. Το σχέδιο διακήρυξης που ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Στις 23 Μαΐου 2023 η δημοπρασία για τις ομπρέλες. Το σχέδιο διακήρυξης που ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 2023-2025

Ο Δήμαρχος Καρπάθου λαμβάνοντας υπόψη: 1.Το Νόμο 2971/2001,

2.Το άρθρο 56του Ν4384/2016

3.Το άρθρο 192 του Ν3463/2006

4.Το ΠΔ 270/81

5.Το ΠΔ 11/1929 άρθρο32

6.Την ΚΥΑ-38609-ΕΞ-2023-10.03.2023-ΦΕΚ-1432-10.03.2023-τεύχος-Β 7.

Την υπ΄αριθμ . 45/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν:

α. η αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023.-2025

β. ο Καθορισμός όμορων προτιμησιακών και δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για τα έτη 2023-2025.

γ. ο Καθορισμός της τιμής μίσθωσης των όμορων προτιμησιακών τμημάτων και της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για τα έτη 2023- 2025 8.

Την υπ΄αριθμ . /2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οπόία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας .

Το υπ’ αριθμ πρωτ 4162ΑΠΑ 2023 έγγραφο της κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου για την σύμφωνη γνώμη για τους όρους της δημοπράτησης. Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων αιγιαλού και παραλίας όπως αυτοί αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες του άρθρου 1 και τοεπισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, για το έτος 2023- 2025 με τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 1 Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσηςαιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος

1. Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ- 38609-ΕΞ-2023-10.03.2023-ΦΕΚ1432-10.03.2023-τεύχος-Β περιγράφονται στους παρακάτω 1 και 2 πίνακες και στο παράρτημα Α με τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ . 1. Οι ακόλουθες θέσεις θα δημοπρατηθούν εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΚΥΑ-38609-ΕΞ- 2023-10.03.2023- ΦΕΚ-1432-10.03.2023-τεύχος-Β

Άρθρο 2 Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο έγγραφο, πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση , αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 3 Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπάθου (αίθουσα συνεδριάσεων) ενώπιον της επιτροπής ΠΔ 270/81 την 23-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.

Άρθρο 4 Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται για κάθε παραλία στο άρθρο 1 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

Άρθρο 5 Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθιστάµενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µετ΄ αυτού για τηνεκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο Εγγυητής πρέπει να προσκομίσει¨: 1)φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.2)Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Άρθρο 6 ∆ικαίωµα αποζηµίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.

Άρθρο 7 Σύµβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης αφού θα έχει καταβάλει το μίσθωμα ,άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του τελευταίου πλειοδότη δεν είναι δυνατός ο αναπλειστηριασμός του χώρου παραχώρησης ο τελευταίος να αποκαταστήσει τη ζημιά που θα υποστεί ο Δήμος από τη μη εκμίσθωση του εν λόγω χώρου και η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από το ετήσιο μίσθωμα το οποίο θα λαμβάνει.

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπέρ ου, το είδος της παραχώρησης (απευθείας ή μη), η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κτλ), το είδος της χρήσης και τοκαταβλητέο αντάλλαγμα.

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης.

Τόσο στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στην περίπτωση της δημοπρασίας, μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο υπέρ ου έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο

Ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της ∆ημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου.

Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταµένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α΄, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Αµέσως µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου , του µισθωτή και την συνυπογραφή από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α΄, ο τελευταίος έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 8 ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31.12.2025

Άρθρο 9 Προθεσµία καταβολής του µισθώµατος

Το µίσθωµα που αφορά το τρέχον έτος θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι δέκα ημέρες μετά από την κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας και πριν από την υπογραφή της σύμβασης Το ποσό καταβάλλεται ως εξής:

1. Για το έτος 2023 με την υπογραφή του συµφωνητικού θα καταβληθεί από τοµισθωτή εφάπαξ το μίσθωμα που αναλογεί στο 40% επί του ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του ελληνικού δηµοσίου , το ποσοστό 60% επί του συνολικού μισθώµατος στον Δήμο Καρπάθου θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις η πρώτη δόση με την υπογραφή της σύμβασης, η δεύτερη την 31 Αυγούστου 2023 και η Τρίτη την 30 Σεπτεμβρίου 2023, το μίσθωμα επιβαρύνεται με ποσοστό 3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ.

2.Για τα επόμενα δύο (2) έτη το συμφωνηθέν αντάλλαγμα χρήσης που αναλογεί στο 40% επί του ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του ελληνικού δηµοσίου καταβάλλεται είτε στο σύνολό του μέχρι 31-03-2024 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα του ενδιαφερομένου για καταβολή σε δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/3 εκάστου έτους, ενώ οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και καταβλητέες έως 31/05 εκάστου έτους. Τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ).

Το ποσοστό 60% επί του συνολικού μισθώµατος στον Δήμο Καρπάθου θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις η πρώτη δόση μέχρι την 31Ιουλίου , η δεύτερη μέχριτην 31 Αυγούστου και η Τρίτη την 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, το μίσθωμα επιβαρύνεται με ποσοστό 3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ.

Άρθρο 10 Εγγύηση συμμετοχής

Α) Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του στη δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζαςή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, η οποία θα επιστραφεί µετά τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή τ η ς σ ύ μ β α σ η ς και την παράλληλη εξόφληση του µισθώµατος.

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις µισθωτή

Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν.2971/2001, στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ-38609-ΕΞ-2023-10.03.2023-ΦΕΚ-1432- 10.03.2023- τεύχος-Β περί «Απευθείας παραχώρησης, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθµού».

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή τοποθέτηση κατασκευάσµατος που συνδέεται σταθερά µε το έδαφος (πάκτωση µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωµατώσεις κλπ.) καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ..

Η τοποθέτηση σχετικών ενηµερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εκτός των κοινόχρηστων χώρων. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρµονισµένων µε το περιβάλλον (ξύλο, ύφασµα) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων, µπαρ κλπ..

Ο ενοικιαζόµενος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισµούς. Σε καµία περίπτωση, δεν θα παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού και δεν επιτρέπεται ουδεµία εγκατάσταση, µονίµου χαρακτήρα, πάνω στους κοινόχρηστος χώρους, καθώς επίσης και η διέλευση τροχοφόρων. Επίσης σε ευδιάκριτα σηµεία θα τοποθετηθούν δύο (2) κυκλικά σωσίβια µε σχοινί και φορητό φαρµακείο για παροχή βοήθειας αν χρειαστεί. .

Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν πρέπει να υπάρχουν κάθετοι διάδροµοι τουλάχιστον δύο (2) µέτρων και ελεύθερη λωρίδα κατά µήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον Πέντε (5) µέτρων από την ακτογραµµή για την ελεύθερη κίνηση των λουόµενων και την αποφυγή ατυχηµάτων. ∆εν θα περιφραχθεί ο κοινόχρηστος χώρος και θα εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής , αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος.

Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να µεριµνεί για τον καθηµερινό καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριµµάτων και γενικά για την εξασφάλιση καθαριότητας του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρµονισµένων µε το περιβάλλον (ξύλο, ύφασµα) αλλά και αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων διαφηµιστικών ειδών (πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, οµπρέλες, δοχεία, επιγραφές, ψυγεία κλπ).

Έχουν επίσης υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π∆ 23/2000και γενικά να λαµβάνουν µέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουόµενων, των εργαζομένων αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση οµπρελών και καθισµάτων εκτός των ορίων της µίσθωσης.

Μετά την λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλυντρα (ξαπλώστρες) όσο και οι ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής καθώς και οι διατάξεις έδρασης (βάσεις ,εμπήξεις,πακτώσεις) απομακρύνονται από το χώρο αιγιαλού και παραλίας. Άρθρο 12 Λήξη µίσθωσης

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.

Άρθρο 13 Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως

Άρθρο 14 Ευθύνη ∆ήµου

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, για την οποία (κατάσταση) συµπεραίνεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 15 ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 16 Σύµφωνη γνώµη Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας

Το αργότερο εντός 7 εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, ο οικείος ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ τηλεοµοιοτυπία, e-mail κ.τ.λ.) στην αρµόδια Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α΄ αντίγραφο σχεδίου προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, µε τη θέση µε τις συντεταγµένες και το εµβαδό του κοινοχρήστουχώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο τηςπρώτης προσφοράς συνοδευόµενο από το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού , όπου υφίσταται αιγιαλός.

Ο Προϊστάµενος Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α΄, υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 εργασίµων ηµερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e- mail κλπ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α΄, ως προς το περιεχόµενο της προκήρυξης. Αν ο Προϊστάµενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α΄, διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δηµοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η µίσθωση του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της τιµής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις µισθωτικές αξίες της περιοχής.

Άρθρο 17 Άλλες διατάξεις

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι δεν έχουν ληξιπρόθεσμεςοφειλές προς τον ∆ήµο Καρπάθου • Για τη συµµετοχή στην δηµοπρασία απαιτούνται τα παρακάτω: o Αίτηση o Εγγυητική επιστολή όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο o Ενηµερότητα µη οφειλής προς το ∆ήµο o Αστυνομική ταυτότητα.

Άρθρο 18 Επανάληψη της δηµοπρασίας

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικούσυµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) µετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη επί της εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δηµοπρασία. Άρθρο 19 Οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των κατά νόµο αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από άλλες αρχές, υπηρεσίες ή φορείς, για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωµα απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και να την ασκεί σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς που τη διέπουν. Οι ανωτέρω άδειες και εγκρίσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο ∆ήµο. Η σύµβαση µίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων διευθύνσεων ή αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025 σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Τα μέλη Δήμαρχος Γεώργιος Παραγυιός Εμμανουήλ Τσέρκης Εμμανουήλ

10.5.2023

Καρπαθιακά Νέα