Με 18 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Καρπάθου (28.5.2024)

Με 18 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Καρπάθου (28.5.2024)

Πρόσκληση για 14η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Την 28η Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 14ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Εκπροσώπηση μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Καρπάθου σε ποινική υπόθεση.

2. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο για σύνταξη και υπογραφή δωρητηρίου Συμβολαίου για την αποδοχή δωρεάς ακινήτου, επιφανείας 4952,49 τ.μ. εκτάσεως στη θέση «Κάβος» Πηγαδίων Καρπάθου.

3. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες αρ. 7ΠΔ 71/2020», ποσού 80.665,39 ευρώ.

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις τοπικών οδών ΔΕ Καρπάθου».

5. Έγκριση πρακτικού (διενέργειας) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου»

6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής.

7. Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή ¨ΚΟΝΤΟΚΕΦΑΛΟΣ¨ της Τ.Κ. Αρκάσας από ξενοδοχείο Πύλιαρη Μιχαήλ εως την οικία του κ. Μαγιάφη Παντελή»

8. Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Παραλλαγή Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. λόγω ανάπλασης πλατείας περιοχής Σαούρα Λευκού»

9. Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Αναγγελία για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35KVA (Ν3) (γεώτρηση) με αριθμό 52917908 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη περιοχή ¨ΠΟΤΑΛΙΑ¨ Καρπάθου».

10.Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Ενημέρωση για κόστος νέας επέκτασης δικτύου χαμηλής τάσης για ηλεκτροδότηση νέας παροχής Ν3 (γεώτρηση) με αρ. 52917921 στην θέση ΚΑΟΥΡΙτης Τ.Κ. Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου».

11. Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Ενημέρωση για κόστος νέας επέκτασης Δ.Φ. με αρ. παροχής 52917918 στην περιοχή ¨ΣΤΕΣ¨ της Τ.κ. Όθους Δήμου Καρπάθου».

12.Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Έ Κατανομή έτους 2024», ποσού 174.790,63 ευρώ.

13. Άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων σε υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων.

14.Έγκριση δαπάνης – εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση πολιτιστικών – μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων.

15.Εξειδίκευση πίστωσης – Έξοδα φιλοξενίας για την πραγματοποίηση του Επιμορφωτικού προγράμματος/Συνεδρίου με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες, Πολιτιστική Κληρονομιά και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

16. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπάθου και ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών – τουριστών αλλά και των μελλοντικών τουριστικών προοπτικών και κατευθύνσεων της Καρπάθου».

17. Εξειδίκευση για έξοδα «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα με σκοπό την τουριστική προβολή της Καρπάθου».

18. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Συντήρηση μηχανήματος έργου».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

24.5.2024

Καρπαθιακά Νέα