Δήμος Καρπάθου: Τρεις προσλήψεις προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δήμος Καρπάθου: Τρεις προσλήψεις προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6- 2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Tις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» , όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α΄/2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/17-12-2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/2022) « Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)».

6. Την αριθ. Πρωτ. 6159/28-04-2023 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Καρπάθου. 7. Την αριθ. 65/2023 (ΑΔΑ:Ψ7ΝΛΩΕ0-ΠΧΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας- πυρασφάλειας στα όρια του Δήμου Καρπάθου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2023 για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας στα όρια του Δήμου Καρπάθου ως εξής:

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Β. Γενικά Προσόντα Πρόσληψης 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

• Βασικό τίτλο σπουδών.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση.

• Υπεύθυνης Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :

α)To αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

β) Ότι πληρούν τα γενικά προσόντα του Ν. 3584/2007 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα.

•Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

•Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ( μόνο για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης. Ανάρτηση της ανακοίνωσης, να γίνει στο κατάστημα του Δήμου Καρπάθου με αποδεικτικό ανάρτησης και στον διαδικτυακό του τόπο (www.karpathos.gr).

Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (protokollo@karpathos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κανάκη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127) εντός πέντε (5) ημερών ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία μέρα δημοσίευσής της.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

7.7.2023

Καρπαθιακά Νέα