ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: 5 προσλήψεις με τετράμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: 5 προσλήψεις με τετράμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας

Προσλήψεις προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ανακοινώνει ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας- πυρασφάλειας στα όρια του Δήμου Καρπάθου και ειδικότερα την πρόσληψη των κάτωθι ατόμων:

Ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων Έργου

Ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών

Τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Ανάρτηση της ανακοίνωσης, να γίνει στο κατάστημα του Δήμου Καρπάθου με αποδεικτικό ανάρτησης και στον διαδικτυακό του τόπο (www.karpathos.gr). Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (protokollo@karpathos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κανάκη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127) εντός πέντε (5) ημερών ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία μέρα δημοσίευσής της.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

περισσότερες πληροφορίες: www.karpathos.gr