Δήμος ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Στις 60 ημέρες η άδεια μετακίνησης ανά έτος για Δήμαρχο - Πρ. Δημ. Συμβουλίου & Αντιδημάρχους

Δήμος ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Στις 60 ημέρες η άδεια μετακίνησης ανά έτος για Δήμαρχο - Πρ. Δημ. Συμβουλίου & Αντιδημάρχους

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κωνσταντινίδης στην  Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2024 δια περιφοράς (μέσω email) υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του μέσω email, με θέμα:

«Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατά έτος ημερών εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Καρπάθου, για το έτος 2024», η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4336/2015 (Α΄94) ως εξής:

α. Στο άρθρο 3 Υποπαράγραφος Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94), όπως τροποποιήθηκε.

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 όπως τροποποιήθηκε.

γ. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 της Υποπαραγράφου

Δ.9 ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 όπως τροποποιήθηκε.

ε. Στο άρθρο 24 Υποπαράγραφος Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 καταργείται. ζ. Στο άρθρο 12 της Υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 προστίθεται η παράγραφος 2 όπως τροποποιήθηκε.

2. Το άρθρο 5 περιπτ. 2θ΄του Ν. 3469/2006.

3. Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δήμου μας για κίνηση εκτός έδρας, για τους αιρετούς του Δήμου Καρπάθου (για συμμετοχή σε σεμινάρια, διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου εκτός έδρας κ.λ.π) .

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού καθορίζουμε το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατά έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2024, ως εξής:

1. Δήμαρχος Καρπάθου εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

2. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

3. Επτά (07) Αντιδήμαρχοι εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

4. Έξι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Καρπάθου, είκοσι (20) ημέρες κατά έτος.

5. Λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, είκοσι (20) ημέρες κατά έτος.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2024, έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον Κ.Α: 00.6421 ποσού πέντε (5) χιλιάδες ευρώ, με ονομασία Κ.Α: «οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις μετακινούμενων αιρετών», όπως εμφανίζονται σύμφωνα με την αρίθμ. 3472/30-01-2024 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. Επισυνάπτεται η υπ΄ αρ. 3472/30-01-2024 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Εισηγούμαστε: 1. Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατά έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2024 ως εξής:

1 Δήμαρχος Καρπάθου εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

2 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

3 Επτά (07) Αντιδήμαρχοι εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

4 Έξι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Καρπάθου, είκοσι (20) ημέρες κατά έτος.

5 Λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, είκοσι (20) ημέρες κατά έτος.

2. Η παραπάνω απόφαση να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για περαιτέρω ενέργειες και δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ. (φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης).

Ακολούθησε αποστολή των email από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ..

Επί του θέματος ψηφίζουν αρνητικά οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μανωλάκης Μιχαήλ, Λουλούδης Χρήστος, Χριστοδούλου Αλέξανδρος με την παρατήρηση ότι οι εξήντα (60) ημέρες μετακίνησης είναι ανεξήγητα πολλές του Προέδρου και των Αντιδημάρχων, καθώς επίσης ότι είναι ανεξήγητα πολλές οι είκοσι (20) ημέρες των Εντεταλμένων και λοιπών Δημοτικών Συμβούλων.

Εξαίρεση οι εξήντα (60) ημέρες που αφορούν τον Δήμαρχο οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερες. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με δεκαπέντε (15) θετικές ψήφους και (3) αρνητικές ψήφους,

Α. Τον Καθορισμό ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατά έτος ημερών εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Καρπάθου, για το έτος 2024 ως εξής:

1. Δήμαρχος Καρπάθου εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

2. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

3. Επτά (07) Αντιδήμαρχοι εξήντα (60) ημέρες κατά έτος.

4. Έξι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Καρπάθου, είκοσι (20) ημέρες κατά έτος.

5. Λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, είκοσι (20) ημέρες κατά έτος.

Β. Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για τη λήψη απόφασης και δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ. (φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως).

Γ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2024, έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον Κ.Α: 00.6421 ποσού πέντε (5) χιλιάδες ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

10.2.2024

Καρπαθιακά Νέα