Δήμος Καρπάθου - Ανατίθεται η μελέτη οχληρών φορτίων

Δήμος Καρπάθου - Ανατίθεται η μελέτη οχληρών φορτίων

Ο Δήμαρχος Καρπάθου προχωρά με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΙΑΜΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΜΕ δ.τ. CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΕ, με θέμα τη Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά τη παροχή συμβούλου για την τεχνική μελέτη χωροθέτησης νέου λιμένα υποδομών για τη διακίνηση οχληρών και χύδην φορτίων στη Νήσο Καρπάθου.

Η αμοιβή του αναδόχου είναι σύμφωνα με την προσφορά του €29.965,00 Είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. %24).

H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την υπογραφή και ανάρτησή της (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου), με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.