Σε ανοιχτό διαγωνισμό προχωρά ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: "Συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αγωγού διάθεσης και αντλιοστασίων"

Σε ανοιχτό διαγωνισμό προχωρά ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ:  "Συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αγωγού διάθεσης και αντλιοστασίων"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αγωγού Διάθεσης και αντλιοστασίων αυτού

Ο Δήμαρχος Καρπάθου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αγωγού Διάθεσης και αντλιοστασίων αυτού», προϋπολογισμού 297.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καρπάθου Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Ταχ.Κωδ.: 85700
Τηλ.: 2245360115

E-mail: protokollo@karpathos.gr
Ιστοσελίδα: www.karpathos.gr
Κωδικός NUTS: EL 421

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.karpathos.gr και http://www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καρπάθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 90481000‐2 (Λειτουργία Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων)
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 421
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η περιγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσιών λειτουργίας & συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καρπάθου, καθώς και των οκτώ (8) αντλιοστασίων λυμάτων που καταλήγουν στην εν λόγω Ε.Ε.Λ.
6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

7. Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων3.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης4
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον5.
Εγγυήσεις συμμετοχής ποσού 4.800,00€
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς η φύση της είναι τέτοια. 10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 9/8/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ..

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 25/7/2022 Και η ώρα έναρξης η 08.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 5/8/2022 και η ώρα λήξης 10.00 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6262.0012 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα 6
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) 177/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010960539, ΑΔΑ ΡΡΣ7ΩΕ0-ΔΧΘ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β ́της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».
Άρθρο 19 ν. 4412/2016.
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 2/6/2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ