Δήμος Καρπάθου: Απευθείας ανάθεση μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό, για 3 μήνες: 148.762,80 €

Δήμος Καρπάθου: Απευθείας ανάθεση μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό, για 3 μήνες: 148.762,80 €

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Καρπάθου, κ. Νισύριος, κατά την έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 7/6/2022, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 7-6-2022 έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου, με σκοπό την μίσθωση 2 απορριμματοφόρων για 3 μήνες, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 4230/06-06-2022 έγγραφο του προϊσταμένου Περιβάλλοντος, μας ενημερώνει ότι με την απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής προστασίας υπ.αριθ. 34739/362 /29/03/2022 ο Δήμος Καρπάθου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους πολιτικής προστασίας και έπειτα από το έγγραφο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου υπ.αριθ.483/Φ.804,6/2022 που επικαλείται την αύξηση των απορριμμάτων στους κάδους λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης που δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς και χρειάζεται άμεσες ενέργειες, ο Δήμος απαιτείται να αυξήσει τα δρομολόγια περισυλλογής απορριμμάτων.

Επίσης αναφέρει ότι ο Δήμος με βάση το άρθρο 32 ν.4412/2016 όταν βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα για την αποτροπή πυρκαγιάς προτίθεται να μισθώσει 2 απορριμματοφόρα με οδηγό και εργάτες επειδή ο υπάρχων στόλος αλλά και το προσωπικό (αριθ.πρωτ. 4081/02-06-2022 βεβαίωσης Προισταμένης προσωπικού) δεν επαρκεί για την αύξηση των δρομολογίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4915/2022 παρατείνεται ως 30/6/2022 η ανάθεση προμηθειών των δήμων για τις ανάγκες αποτροπής και διασποράς κορονοιού με την προσφυγή στο άρθρο 32 του ν.4412/20216.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4412/2016 παράγραφος 8 ορίζονται τα εξής:

̈8)ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση – πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, ̈

Επίσης έχουν κριθεί τα εξής:
̈ Ενόψει της κατάργησης των ειδικών διατάξεων περί μίσθωσης κινητών πραγμάτων εκ μέρους των Δήμων, με το άρθρο 67 του Ν. 4275/2014, η αμιγής σύμβαση μίσθωσης κινητού πράγματος (π.χ. οχήματος) συνιστά σύμβαση προμήθειας και ρυθμίζεται από τις οικείες περί προμηθειών διατάξεις, ενώ η μικτή σύμβαση μίσθωσης πράγματος και παροχής υπηρεσιών οδηγού – χειριστή συνιστά σύμβαση προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, για την οποία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 2286/1995, σημασία για το νομικό χαρακτηρισμό αυτής έχει το υπέρτερο οικονομικό αντικείμενο αυτών. Δεδομένου δε ότι στις ως άνω συμβάσεις δεν προσδιορίζεται παντάπασι η αξία της αμοιβής των χειριστών των οχημάτων και ότι, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας αυτή υπολείπεται σημαντικά της μίσθωσης των οχημάτων, η όλη σύμβαση χαρακτηρίζεται ως σύμβαση προμήθειας εκ του υπέρτερου οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης μίσθωσης οχήματος.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (AΔA: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορώνοϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011 και κατά συνέπεια, δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων που ανατίθενται σύμφωνα παρ.2 περ .γ και 269 περ.δ του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» του ν. 4412/2016 και το

αντικείμενο των οποίων συνέχεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού δύνανται να συνάπτονται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»,

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος αριθ.πρωτ. 4230/06-06- 2022, ο Δήμος μας ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους πολιτικής προστασίας και έπειτα από το έγγραφο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου για την ύπαρξη αυξημένων απορριμμάτων στους κάδους και τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, αλλά και την αυξημένη θετικότητα στο νησί πρέπει να αναθέσει άμεσα την μίσθωση 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό.

Στον Δήμο Καρπάθου ο στόλος αποτελείται από Οχήματα και απορριμματοφόρα που βρίσκονται σε λειτουργία

Α/Α ΑΡ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΈΤΟΣ Α ́ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛ. ΣΕ Μ3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

page3image1394532688 page3image1394532976 page3image1394533264 page3image1394533552 page3image1394533840

1.

ΚΗΗ 3704

6 Μ3

2010

ΣΕ ΧΡΗΣΗ

2.

ΚΗΗ 1226

12 Μ3

1998

ΣΕ ΧΡΗΣΗ

3.

ΚΗΗ 3703

16 Μ3

2016

ΣΕ ΧΡΗΣΗ

και τα κάτωθι τα οποία είναι εκτός λειτουργίας λόγω προβλημάτων

Α/Α ΑΡ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΈΤΟΣ Α ́ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛ. ΣΕ Μ3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

page3image1394594608 page3image1394595024 page3image1394595312 page3image1394595600 page3image1394595888

1.

ΚΗΗ 4717

16 Μ3

2010

ΒΛΑΒΗ / ΑΚΙΝΗΣΙΑ

2.

ΚΗΗ 3403

16 Μ3

2008

ΒΛΑΒΗ / ΑΚΙΝΗΣΙΑ

3.

ΚΗΥ 1196

8 Μ3

1990

ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΛΟΓΟ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ(ABS)

Επίσης στην υπηρεσία καθαριότητας εργάζονται

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙ:

ΟΔΗΓΟΙ: 07
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:08
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:02 ……………………………………………………………………………….

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 05
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΔΗΓΟΙ:01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 23

page3image1372671056

Να σημειωθεί επίσης ότι στο παραπάνω έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων συνείσφερε ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που είχε προσληφθεί λόγο covid-19 οι συμβάσεις των οποίων τελείωσαν 31-05-2022.

Επομένως ο στόλος και το προσωπικό δεν επαρκεί για την αύξηση των δρομολογίων ημερησίως για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Οι συγκεκριμένη ανάθεση μίσθωσης απορριμματοφόρων για τα δρομολόγια, που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη για 3 μήνες εξής:

Η αποκομιδή απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Καρπάθου για την περίοδο από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για 3 μήνες.

Αναλυτικά τα δρομολόγια είναι:
ΠΗΓΑΔΙΑ-ΠΛΑΤΥΟΛΟ
ΑΜΜΟΟΠΗ-ΦΩΚΙΑ ΑΜΜΟΟΠΗΣ-ΛΑΚΙ ΑΜΜΟΠΗΣ-ΑΦΙΑΡΤΗ-ΚΗΠΟΣ ΑΦΙΑΡΤΗ- ΑΡΚΑΣΑ-ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΚΑΛΑΜΙ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΙ.
ΛΕΥΚΟΣ-ΠΥ ΛΕΣ-ΟΘΟΣ-ΒΩΛΑΔΑ-ΑΠΕΡΙ.
ΜΕΣΟΧΩΡΙ-,ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΥ,ΑΧΑΤΑ,ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΜΕΝΕΤΩΝ ,ΑΓΡΙΛΑΟΠΟΤΑΜΟΣ.
ΠΑΡΑΛΙΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΡΝΙΩΤΙΣΑ, ΚΑΡΓΑΓΙΟ, ΣΙΣΑΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΛΑΤΥΟΛΟ, ΖΩΚΛΑ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΑΣΗ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΓΕΡΟΣ ΑΠΕΡΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΑΦΙΑΡΤΗ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΑΧΑΤΑ ΑΠΕΡΙΟΥ.

Συνολικά θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5 δρομολόγια την ημέρα για την ΔΕ Καρπάθου.

Για τις εν λόγω δαπάνες υπάρχουν

Θέτουμε υπόψιν σας,
την παρ.8 του άρθρου 2 του ν.4412/20216 το άρθρο 31 του ν.4915/2022
το άρθρο 32 του ν.4412/2016

το αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)
το άρθρο 61 του ν. 3979/2011,
Το έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 34739/362 /29/03/2022

Το έγγραφο του πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου 483/Φ.804,6/2022
Την αδυναμία εκτέλεσης των επιπλέον δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων λόγω ελλειπή στόλου και πρόσφατη μείωση προσωπικού.

Την εισήγηση του Προϊσταμένου Περιβάλλοντος εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 2022 για την

μίσθωση των ανωτέρω 3 μηνών στους κωδικούς:
page4image1375252880

-20.6277.0011 «Αποκομιδή απορριμμάτων ΑΣΑ ΔΕ Καρπάθου»τις κατά τα ανωτέρω εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 2022 πιστώσεις και την ΑΑΥΣ 196-7/6/2022 (ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 601/7-6-2022).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΕ όπως:

Α. Διαπιστώσει την αδυναμία εκτέλεσης των απαραίτητων δρομολογίων της αποκομιδής απορριμμάτων για την ΔΕ Καρπάθου με ίδια μέσα και προσωπικό για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω

Β. Εγκρίνει την προσφυγή στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 για λόγους πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα για την αποτροπή πυρκαγιάς και την αποτροπή διάδοσης του κορονοιού λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Δήμος βρίσκεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αριθ. 34739/362 /29/03/2022 απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

Γ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη αριθ. πρωτ. 3808/26-05-2022 και την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης
Δ. Ορίζει Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου με τους αναπληρωτές τους:

1. Γεργατσούλης Δημήτριος 2. Σακελλιάδης Ιωάννης
3. Μηνακάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Μέλος

Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

  1. Φουντής Εμμανουήλ
  2. Ρήγας Ρηγοπούλης Εμμανουήλ
  3. Λαχανάς Ιωάννης

Ε. Αποφασίζει την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό ποσού 148.762,80 € σύμφωνα με την μελέτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 και του άρθρου 31 του ν.4915/2022 ως κάτωθι:

Αναλυτικά τα δρομολόγια για 3 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης είναι: ΠΗΓΑΔΙΑ-ΠΛΑΤΥΟΛΟ
ΑΜΜΟΟΠΗ-ΦΩΚΙΑ ΑΜΜΟΟΠΗΣ-ΛΑΚΙ ΑΜΜΟΠΗΣ-ΑΦΙΑΡΤΗ-ΚΗΠΟΣ ΑΦΙΑΡΤΗ- ΑΡΚΑΣΑ-ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΚΑΛΑΜΙ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΙ.

ΛΕΥΚΟΣ-ΠΥ ΛΕΣ-ΟΘΟΣ-ΒΩΛΑΔΑ-ΑΠΕΡΙ.
ΜΕΣΟΧΩΡΙ-,ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΥ,ΑΧΑΤΑ,ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΜΕΝΕΤΩΝ ,ΑΓΡΙΛΑΟΠΟΤΑΜΟΣ.
ΠΑΡΑΛΙΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΡΝΙΩΤΙΣΑ, ΚΑΡΓΑΓΙΟ, ΣΙΣΑΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΛΑΤΥΟΛΟ, ΖΩΚΛΑ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΑΣΗ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΓΕΡΟΣ ΑΠΕΡΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΑΦΙΑΡΤΗ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΑΧΑΤΑ ΑΠΕΡΙΟΥ.
Συνολικά θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5 δρομολόγια την ημέρα για την ΔΕ Καρπάθου.

Επί του θέματος μειοψηφεί ο κ. Εμμανουήλ Τσέρκης και συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Δήμος Καρπάθου

μπορεί με τα δικά του απορριμματοφόρα, με σωστό προγραμματισμό και

με την αγορά ενός νέου απορριμματοφόρου που είναι έτοιμο στο Φιλόδημος να ανταπεξέλθει στον τομέα της καθαριότητας. Θεωρεί ακόμη ότι ο Δήμος δεν χρειάζεται

καμία σύμβαση με ιδιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Διαπιστώσει την αδυναμία εκτέλεσης των απαραίτητων δρομολογίων της αποκομιδής απορριμμάτων για την ΔΕ Καρπάθου με ίδια μέσα και προσωπικό για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω

Β. Εγκρίνει την προσφυγή στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 για λόγους πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα για την αποτροπή πυρκαγιάς και την αποτροπή διάδοσης του κορονοιού λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Δήμος βρίσκεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αριθ. 34739/362 /29/03/2022 απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

Γ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη αριθ. πρωτ. 3808/26-05-2022 και την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης

Δ. Ορίζει Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου με τους αναπληρωτές τους:

1. Γεργατσούλης Δημήτριος

2. Σακελλιάδης Ιωάννης
3. Μηνακάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Μέλος

Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

  1. Φουντής Εμμανουήλ
  2. Ρήγας Ρηγοπούλης Εμμανουήλ
  3. Λαχανάς Ιωάννης

Ε. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό ποσού 148.762,80 € σύμφωνα με την μελέτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 και του άρθρου 31 του ν.4915/2022 (ΑΑΥΣ 196-7/6/2022) ως κάτωθι:

Αναλυτικά τα δρομολόγια για 3 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης είναι:

ΠΗΓΑΔΙΑ-ΠΛΑΤΥΟΛΟ

ΑΜΜΟΟΠΗ-ΦΩΚΙΑ ΑΜΜΟΟΠΗΣ-ΛΑΚΙ ΑΜΜΟΠΗΣ-ΑΦΙΑΡΤΗ-ΚΗΠΟΣ ΑΦΙΑΡΤΗ- ΑΡΚΑΣΑ-ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΚΑΛΑΜΙ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΙ.

ΛΕΥΚΟΣ-ΠΥ ΛΕΣ-ΟΘΟΣ-ΒΩΛΑΔΑ-ΑΠΕΡΙ.
ΜΕΣΟΧΩΡΙ-,ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΥ,ΑΧΑΤΑ,ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΜΕΝΕΤΩΝ ,ΑΓΡΙΛΑΟΠΟΤΑΜΟΣ.
ΠΑΡΑΛΙΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΡΝΙΩΤΙΣΑ, ΚΑΡΓΑΓΙΟ, ΣΙΣΑΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΛΑΤΥΟΛΟ, ΖΩΚΛΑ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΑΣΗ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΓΕΡΟΣ ΑΠΕΡΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΑΦΙΑΡΤΗ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΑΧΑΤΑ ΑΠΕΡΙΟΥ.

Συνολικά θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5 δρομολόγια την ημέρα για την ΔΕ Καρπάθου.

Επί του θέματος μειοψηφεί ο κ. Εμμανουήλ Τσέρκης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Νισύριος Δήμαρχος Καρπάθου

Τα μέλη

Νταής Νικόλαος

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

ΠαραγυιόςΕμμανουήλ

ΤσέρκηςΕμμανουήλ

Βασιλαράκης Εμμανουήλ