Σε ιδιώτη τα σκουπίδια της Καρπάθου. Μια τετραετία 3.075.200 ευρώ

Σε ιδιώτη τα σκουπίδια της Καρπάθου. Μια τετραετία 3.075.200 ευρώ

Από τον Δήμο Καρπάθου δόθηκε η έγκριση για την αποκομιδή των αποριμμάτων από ιδιωτική εταιρία και για μια τετραετία.

Συγκεκριμένα από τις 12 Μαϊου, στην υπ. αρθμ. 367 Δημάρχου Καρπάθου, αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης για την Αποκομιδή απορριμμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Καρπάθου συνολικού ποσού 3.075.200,00 Euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024 και 2024 – 2025 (αν γίνει χρήση της προαίρεσης) σε βάρος των πιστώσεων του κάτωθι Κ.Α.Ε του προυπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρπάθου κατ’ έτος ως εξής :