Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Απολογισμός-Ισολογισμός 2021 Δήμου Καρπάθου - Η τοποθέτηση της Σοφίας Πολυχρονίου

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Απολογισμός-Ισολογισμός 2021 Δήμου Καρπάθου - Η τοποθέτηση της Σοφίας Πολυχρονίου

Στην 22-03-2023 Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ “Εγκρίνει τον Απολογισμό – Ισολογισμό Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2021”.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον ορκωτό λογιστή της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» κ. Νταλλή Ιουστίνο ο οποίος παρουσίασε την Έκθεση Ελέγχου επί των ευρημάτων του τακτικού ελέγχου, που διενέργησε για τη χρήση 2021 του Δήμου Καρπάθου και έχει ως εξής:

Γνώμη με Επιφύλαξη Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καρπάθου (στο εξής «Δήμος»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Καρπάθου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνίααυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ.315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

1. Ως προς τον έλεγχο του Πάγιου Ενεργητικού

α) Μέχρι και την ημερομηνία παράδοσηςτης έκθεσης μας, ενημερωθήκαμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9. Επομένως, ελλείψει επαρκών στοιχείων, διατηρούμε επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και την αποτίμηση των παγίων αυτών.

β) Κατά παρέκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 315/1999, περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Πάγιου Ενεργητικού περιουσιακά στοιχεία που αποτιμήθηκαν με αξία μνείας αντί των ενδεικνυόμενων αξιών τους. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τωνεν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

γ) Στο κονδύλι του ενεργητικού Γ.ΙΙ.

« Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές » συνολικού ποσού 2.650.886,25 € περιλαμβάνονται έργα τα οποία απεικονίζονται σε λογαριασμούς συνεχιζόμενων έργων υπό εκτέλεση με αποτέλεσμα να μην υπόκεινται σε αποσβέσεις (τόσο η αξία κτήσης τους όσο και οι σχετικές επιχορηγήσεις που λήφθηκαν για την κατασκευή τους).

Στα πλαίσια του ελέγχου μας αποστείλαμε επιστολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για επιβεβαίωση συνεχιζόμενων έργων υπό εκτέλεση του συνόλου του κονδυλίου. Μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Έκθεσης δεν έχουμε λάβει σχετική επιστολή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που να μας επιβεβαιώνει τα συνεχιζόμενα έργα κατά τη31η Δεκεμβρίου 2021 και τα ολοκληρωμένα έργα της κλειόμενης χρήσης.

Λόγω των ανωτέρω, δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με το ύψος των ολοκληρωμένων έργων που θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί Δεινοκράτους 64 &Ιατρίδου, 11521 Αθήνα –Τ: 210 36 16 728/210 36 16 776 — F: 210 36 16 718 audit@leverage.gr www.leverage-audit.gr στους επιμέρους λογαριασμούς παγίων και συνεπώς για το αντίστοιχο ύψος των αποσβέσεων και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων που θα έπρεπε να είχαν λογιστεί στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων και επομένως δεν γνωρίζουμε την ακριβή επίπτωσή τους στους λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεων, των αποτελεσμάτων χρήσης, των Ιδίων Κεφαλαίων και του κονδυλίου του Παθητικού Α.ΙΙ.4 «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» του Δήμου.

2. Ο Δήμος κατά παγία τακτική δεν παρακολουθεί τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και ταπάσης φύσεως αποθέματα σε λογιστική – διαχειριστική αποθήκη και δεν προβαίνει σε απογραφή και αποτίμηση των τελικών αποθεμάτων στο τέλος κάθε χρήσης. Λόγω έλλειψης επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων στο λογιστικό – διαχειριστικό κύκλωμα των αποθεμάτων, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των αναλώσεων των αποθεμάτων που έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2021, καθώς και την ορθότητα της μη διενέργειας απογραφής και αποτίμησης των τελικών αποθεμάτων της 31.12.2021.

3. Εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης συνολικού ύψους 625.034,38 €, επί του συνόλου των βεβαιωμένων απαιτήσεων 1.640.149,20 € που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για την επιβεβαίωση των ανωτέρω ποσών.

Οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστούν για την επιβεβαίωση του υπολοίπου αυτού ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους λογαριασμούς των απαιτήσεων, στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων χρήσεων και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου από τυχόν διαφορές που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις.

4. Κατά τον έλεγχο του κονδυλίου «Δωρεές παγίων» ύψους 1.428.099,58 € διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν οι αποφάσεις για δωρεές ύψους 1.415.146,37 €. Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική δεν διενεργούνται αποσβέσεις σε ακίνητο ποσού 340.000,00 €. Ως εκ τούτου διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των υπολοίπων του κονδυλίου του παθητικού «Δωρεές παγίων» και των λογαριασμών αποτελεσμάτων της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων.

5. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 276.196,25 € για τη κάλυψη ζημίας από αγωγές τρίτων κατά του Δήμου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό 276.196,25 €, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 6. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων του λογαριασμού Παθητικού «Προμηθευτές» ύψους 694.285,91 € κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε προμηθευτές συνολικού ύψους 475.685,02 €.

Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου έχουμε λάβει απευθείας επιστολή από προμηθευτή ποσοστό 5,1 % επί του δείγματος που επελέγη και 3,5 % επίτου πληθυσμού, για το υπόλοιπο ανεπιβεβαίωτο μέρος του δείγματος, οι εναλλακτικέςδιαδικασίες που εφαρμόστηκαν δεν ήταν ικανές να μας παρέχουν επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την ορθότητα των υποχρεώσεων αυτών κατά την 31η Δεκεμβρίου2021, συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα του κονδυλίου «Προμηθευτές». Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία.

Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση τηςλογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτηείτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας.

Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.

Σφάλματα δύναται να προκύψουν απόαπάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογανα αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

Επίσης:

✓ Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας.

Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

✓ Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό τοσχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.

✓ Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

✓ Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1738/2017 απόφαση του ΣτΕ οι χρήσεις μέχρι και το 2015έχουν παραγραφεί. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016-2021 και δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη γι’ αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

2. Δεν μας προσκομίστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης είτε για κινδύνους που ενδεχομένως να απομειώσουν την περιουσία του Δήμου είτε για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον κατά του Δήμου.

3. Στα πλαίσια του ελέγχου μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με το πλήθος και την αξία των εγγυητικών επιστολών που έχει λάβει ο Δήμος από τρίτους για την καλή εκτέλεση έργων. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε σχετική εσωτερική διαδικασία παρακολούθησης των εν λόγω εγγυητικών ενώ δεν γίνεται σχετική αναφορά στο αντίστοιχο εδάφιο του προσαρτήματος.

Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τις προαναφερόμενες αδυναμίες Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα. Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Καρπάθου και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής εκτός από τηπεριγραφή των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”.

2. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΔ. 315/1999) εκτός από τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη».


 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονίου Σοφία, η οποία ανέφερε επί της Έκθεσης Ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 τα εξής:

1. Στην παρατήρηση Ν 1 γίνεται αναφορά γίνεται αναφορά σχετικά με την δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 του Δήμου Καρπάθου. Προς ενημέρωση του ΔΣ αναφέρω ότι η διαδικασία δήλωσης ακινήτων στο Ε9 έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι ενέργειες αυτές έγιναν από τον Προϊστάμενο Εσόδων και Ταμία κ. Ασλανίδη και τον Δικηγόρο του Δήμου κ. Χριστοδουλάκη. Ήδη έχουμε δηλώσει 8 επιπλέον ακίνητα και είμαστε στην συλλογή στοιχείων και για επιπλέον ακίνητα που θα δηλωθούν μέσα στο έτος 2023. Έχω εδώ το Ε9 του Δήμου Καρπάθου όποιος θέλει να το δει.

2. Στην παρατήρηση Ν 2 σχετικά με την μη τήρηση αποθήκης και απογραφής των αναλώσιμων, οφείλω να ενημερώσω το σώμα ότι πράγματι το έτος 2021 παρόλο που έγινε προσπάθεια απογραφής στην αποθήκη οι εργασίες δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν σε σημείο να καταγραφούν στον Ισολογισμό. Όμως για το έτος 2022 η προσπάθεια ολοκληρώθηκε και στον Ισολογισμό του έτους 2022 θα καταγραφούν για πρώτη φορά υπόλοιπα αποθηκών.

3. Στις παρατηρήσεις Νο 3 και Νο 6 αναφέρονται στις επιστολές που εστάλησαν σε προμηθευτές και οφειλέτες ώστε να επιβεβαιωθούν τα ποσά των απαιτήσεων και οφειλών αντίστοιχα, για τις οποίες δεν έλαβαν επαρκές ποσοστό απαντήσεων. Οι ορκωτοί κοινοποίησαν τις επιστολές στον Δήμο στις 31/10/2022 και μέχρι την υπογραφή της έκθεσής τους έχει μεσολαβήσει ένας μήνας. Σαν διευκρίνιση να πω ότι δεν ευθύνονται οι υπηρεσίες για το ότι δεν απάντησαν οι οφειλέτες και οι προμηθευτές.

Προτείνω στους ορκωτούς ελεγκτές να αποστέλλονται νωρίτερα οι επιστολές ώστε να μεσολαβεί εύλογο χρονικό διάστημα για την λήψη απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα Πρότυπα Ελέγχου 505 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ όταν ο ορκωτός ελεγκτής δεν λαμβάνει απαντήσεις από τις επιστολές που έστειλε οφείλει να διενεργήσει εναλλακτικές διαδικασίες επιβεβαίωσης των υπολοίπων. Δεν προκύπτει υπαιτιότητα των υπηρεσιών

4. Στην παρατήρηση Νο 5 καταγράφεται ποσό 276.196,25€ το οποίο αφορά σε αγωγές κατά του Δήμου και για το οποίο δεν έγινε πρόβλεψη για την κάλυψη της ζημίας. Ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι στο 2021 είναι η πρώτη χρήση κατά την οποία σχηματίστηκε πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους, η οποία προέκυψε μετά από επιστολή του νομικού συμβούλου του Δήμου.

Το ποσό της εν λόγω πρόβλεψης ανέρχεται σε 1.501.801,28€ και βαρύνει το αποτέλεσμα της χρήσης. Προφανώς οι ορκωτοί μετά τον έλεγχό τους εντόπισαν κάποιες επιπρόσθετες περιπτώσεις για τις οποίες έκριναν ότι έπρεπε να έχουν συμπεριληφθεί στην πρόβλεψη. Ζητώ από τους ορκωτούς να μου κοινοποιήσουν τις εν λόγω περιπτώσεις που αναφέρονται ώστε να διερευνηθούν και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες εφόσον κριθεί απαραίτητο στη χρήση 2022.

Σημείωση :’Όλα τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται.

1. Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (Λ/80) 31ης Δεκεμβρίου 2021.

2. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021-11η Δημοτική χρήση (1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου2021).

3. Προσάρτημα Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2021. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.5.501 του Π.Δ 315/1999).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχαήλ Μανωλάκη

Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Δήμαρχος Γεώργιος 5. Καλή- Φιλιππούση Ρηγοπούλα 6. Νταής Νικόλαος 7. Πρωτόπαπας Μηνάς 8. Ρεϊσης Μιχαήλ 9. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 10.Τσέρκης Εμμανουήλ 11.Φελλουζή Ευαγγελία

24.3.2023

Καρπαθιακά Νέα