Δήμος Καρπάθου: 15.000 ευρώ επιχορήγηση στον ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ Απερίου

Δήμος Καρπάθου: 15.000 ευρώ επιχορήγηση στον ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ Απερίου

Έγκριση επιχορήγησης ΑΣ ΠΡΩΤΕΥΣ (Αίτηση αρ. πρωτ. 1730/02-03-2023)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ που έχει καταχωρηθεί στο 19ο Πρακτικό της από 07-07-2023 της Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε (μέσω email)

Κατά την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2023 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 72/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 18391/3-7-2023 απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 4-7-2023 εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6735 συμπληρωματική πίστωση ύψους 10.000 € για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων και έτσι ο κωδικός έχει συνολική πίστωση 35.000€ από το οποία 15.000 είναι μη δεσμευμένα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της επιχορήγησης του ΑΣ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΠΡΩΤΕΥΣ» με ποσό 15.000€ από τον κωδικό 00.6735 για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καλυφθούν Δράσεις και Αθλητικές εκδηλώσεις για την προαγωγή του αθλήματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ποδοσφαιρικούς αγώνες και τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθούν από τις 16/7/2023 μέχρι 30/8/2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του 1730/2-03-2023, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση 16/2023 έγκρισης απολογισμού έτους 2022 και την ανάρτηση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2022 στην διαύγεια.

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιχορήγηση του ΑΣ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΠΡΩΤΕΥΣ» έτους 2023 με ποσό 15.000€ από τον κωδικό 00.6735 για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καλυφθούν Δράσεις και Αθλητικές εκδηλώσεις για την προαγωγή του αθλήματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ποδοσφαιρικούς αγώνες και τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθούν από τις 16/7/2023 μέχρι 30/8/2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του 1730/2-03-2023, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση 16/2023 έγκρισης απολογισμού έτους 2022 και την ανάρτηση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2022 στην διαύγεια.

Επειδή το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερέβη τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https:// mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ Μανωλάκη

Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Δήμαρχος Γεώργιος 5. Διακολιός Μιχαήλ 6. Ζανάκης Δημήτριος 7. Καλή -Φιλιππούση Ρηγοπούλα 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 9. Λύκος Νικόλαος 10.Λυριστής Ιωάννης 11.Μανωλάκης Θεοδόσιος 12.Νταής Νικόλαος 13.Παραγυιός Εμμανουήλ 14.Πρωτόπαπας Μηνάς 15.Ρεϊσης Μιχαήλ 16.Σακέλλης Κομνηνός 17.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 18.Τσέρκης Εμμανουήλ 19.Φελλουζή Ευαγγελία

9.7.2023

Καρπαθιακά Νέα