Παρέμβαση προς το Δήμο Καρπάθου για το θέμα "Γοβδελά"

Παρέμβαση προς το Δήμο Καρπάθου για το θέμα "Γοβδελά"

AITHΣΗ-ΣΥΣΤΑΣΗ

Της Πάχου Αθηνάς του Γεωργίου, μόνιμης κατοίκου Πηγαδίων Καρπάθου, δικηγόρου Ρόδου, με ΑΦΜ 131529466 ΔΟΥ Ρόδου.

Προς

 1. Τον κύριο Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο.
 2. Τον κύριο Αντιδήμαρχο Τ.Υ Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου κ. Ιωάννη Λυριστή.
 3. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου κ. Εμμανουήλ Παραγυιό.
 4. Όλα τα λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα: Τον κύριο Μανωλάκη Μιχαήλ,
 5. Τον κύριο Τσέρκη Εμμανουήλ,
 6. Τον κύριο Ζανάκη Δημήτριο,
 7. Την κυρία Καλή- Φιλιππούση Ρίτα,
 8. Τον κύριο Λύκο Νικόλαο,
 9. Τον κύριο Νταή Νικόλαο,
 10. Τον κύριο Βασιλαράκη Εμμανουήλ,
 11. Την κυρία Φελλουζή Ευαγγελία,
 12. Τον κύριο Κωνσταντινίδη Δημήτριο,
 13. Τον κύριο Ρεΐση Μιχαήλ,
 14. Τον κύριο Κατσάνη Χρήστο,
 15. Τον κύριο Πρωτόπαπα Μηνά,
 16. Τον κύριο Σακέλλη Κομνηνό,
 17. Τον κύριο Τσαμπουνιεράκη Μιχαήλ,
 18. Τον κύριο Σπανό Δημήτριο,
 19. Τον κύριο Σπανό Νικόλαο,
 20. Τον κύριο Ανδρέου Νικόλαο,
 21. Τον κύριο Δήμαρχο Γεώργιο,
 22. Τον κύριο Μανωλάκη Θεοδόσιο.
 23. Τον Πρόεδρο των Πηγαδίων Καρπάθου, Χατζηκουτσό Γεώργιο.
 24. Τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Σκοκέα Γεώργιο.
 25. Τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Γεργατσούλη.

– Κοινοποιούμενη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, που εδρεύει στη Ρόδο.

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 6-12-2019 ΜΕ ΑΥΞ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓ/579/2019 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΟΒΔΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 1. Την 02-07-2019, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου του θέματος με ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡ. 269, ΠΑΡ. Δ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/1, άρθρο 269), με ημερομηνία διεξαγωγής την 05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΘ5ΩΕ0-ΟΨ2)
 2. Την 15-07-2019, με τη με αρ. 48/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, εγκρίθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η ανάθεση του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝ. ΓΟΒΔΕΛΑΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 1,00 % επί των τιμών του προϋπολογισμού του έργου (ΑΔΑ: 6ΑΙΓΩΕ0-Υ3Μ)
 3. Την 26-08-2019 διαπιστώθηκε νόμιμη (για τυπικούς λόγους και όχι με εξέταση στην ουσία της, λόγω παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας για έκδοση απόφασης) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η με αρ. 48/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου αναφορικά με την «Αποσφράγιση προσφοράς για το έργο: «Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019 (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι)»(ΑΔΑ: ΩΛ8ΓΟΡ1Ι-ΒΘ9)
 4. Την 29-08-2019 προσκλήθηκε ο κ. Θεόδωρος Γοβδελάς να υπογράψει συμφωνητικό με το Δήμο Καρπάθου προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 8.968,43 €, το οποίο όμως δεν υπεγράφη.
 5. Την 28-11-2019, χορηγήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου κ. Ιωάννη Λυριστή βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος (χωρίς αυτός να είναι αντιδήμαρχος κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου. Αντιθέτως, ήταν δημοτικός σύμβουλος της Αντιπολίτευσης).
 6. Στις 06-12-2019, ο κ. Θεόδωρος Γοβδελάς κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου Καρπάθου, με την οποία ζητάει να του καταβληθεί το ποσό των 222.417,00 €, πλέον του νόμιμου τόκου μέχρι την εξόφλησή του.
 7. Στις 24-12-2019 , με το με αρ. πρωτ.: 9821/24-12-2019 έγγραφο του κ. Γοβδελά προς το Δήμο Καρπάθου, αναφέρεται ότι αποδέχεται τον εξώδικο συμβιβασμό και την κατάργηση της δίκης παραιτούμενος ολοσχερώς από τους τόκους και τα έξοδα, εφόσον η εξόφληση γίνει εντός μηνός από τις 23-12-2019.
 8. Στις 05-05-2020 κατατέθηκε από το Νομικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Χριστοδουλάκη η άποψη, ότι θεωρεί προς το συμφέρον του Δήμου Καρπάθου να πραγματοποιηθεί η εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση υποθέσεως.
 9. Με την υπ’ αρ. 45/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου καταψηφίστηκε η υπογραφή εξώδικου συμβιβασμού όσον αφορά την από 6/12/2019 και με αριθμό κατάθεσης ΑΓ579/2019 αγωγή του κου Γοβδελά κατά του Δήμου Καρπάθου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Από ανάρτηση στη διαύγεια του Δήμου Καρπάθου πληροφορήθηκα  ότι επρόκειτο να συζητηθεί για δεύτερη φορά (μετά από την απόρριψη του) ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου το άνω Θέμα, στη συνεδρίαση της 31-08-2020 ως θέμα 10, το οποίο εν τέλει αναβλήθηκε χωρίς να αναφερθεί ο λόγος αναβολής. Το εν λόγω αίτημα συμβιβασμού του ιδίου επί της ιδίας αγωγής είχε απορριφθεί προγενέστερα με την υπ’ αριθμόν 45/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/5/2020.

Επί του θέματος αυτού και λόγω του ότι πρόκειται να εισαχθεί για δεύτερη φορά ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την απόρριψη του θέλω να σας παραθέσω τις απόψεις μου ως έχω δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέει από την ιδιότητα της Δημότη του Δήμου Καρπάθου, αλλά και την ιδιότητα της δικηγόρου.

Στις 02-07-2019 (ημέρα Τρίτη) ο Δήμος Καρπάθου προκήρυξε διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το κατεπείγον, λόγω έκτακτων συνθηκών και ειδικών καταστάσεων, για το έργο «Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στο Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04-02-2019 έως και 06-02-2019 (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι)», με προϋπολογισμό βάσει μελέτης 181.180,48 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2019 ΑΛΛΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ…

Ως τελική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και όλων των δικαιολογητικών εγγράφων για συμμετοχή σ’ αυτόν ορίσθηκε η 05-07-2019 ημέρα Παρασκευή  (ήτοι 5 μήνες μετά από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα;;;;;). Σημειωτέον ότι είχαν ήδη προκηρυχθεί βουλευτικές εκλογές για τις  07-07-2019.

Μοναδική προσφορά υπέβαλε ο Θεόδωρος Γοβδελάς, για ποσό 179.368,68 € στον οποίο τελικά κατακυρώθηκε το έργο με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15-07-2019.

Το  έργο  φέρεται ως εκτελεσθέν από τον άνω εργολάβο χωρίς να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, η οποία απαιτείτο βάσει της προκήρυξης.

Ο εργολάβος επικαλούμενος την εκτέλεση του έργου και χωρίς να έχει εκδώσει σχετικό τιμολόγιο, άσκησε αγωγή κατά του Δήμου ζητώντας να λάβει το ποσόν 222.417,00 € κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού και αδικοπραξίας. Προς τούτο δε έλαβε την υπ’ αρ. πρωτ. 9048/28-11-2019 βεβαίωση του αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λυριστή ότι το έργο εκτελέσθηκε.

Δημιουργούνται λοιπόν οι εξής εύλογες απορίες:

Για ποιο λόγο δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για την ανάθεση και εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, όπως με απόλυτη σαφήνεια αναφέρεται στο υπ’ αριθμόν πρωτ. 3841/25-05-2019 έγγραφο της προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Σοφίας Πολυχρονίου; Οι παρατιθέμενες στο εν λόγω έγγραφο πλήρως εμπεριστατωμένες απόψεις της ανωτέρω (πρώην πλέον προϊσταμένης) , ως προς το θέμα αυτό  απόψεις της,  αποδεικνύουν το παράνομο της διαδικασίας ανάθεσης, τους οποίους είναι αδύνατο να αντιπαρέλθει, χωρίς συνέπειες, οποιοσδήποτε ασχοληθεί με το θέμα αυτό και πολύ περισσότερο οι καλούμενοι να αποφασίσουν επί του αιτήματος συμβιβασμού.

Σας παραθέτω το σχετικό απόσπασμα:

“Με βάση την ανωτέρω διάταξη σας γνωστοποιώ δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την δέσμευση πίστωσης του έργου «Εκτέλεση εκτάκτων καταστροφών, την και αποτροπή νέων που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των εκτάκτων καιρικών φαινομένων (Περιοχή Άφωτη Λιμανάκι) εφόσον :

α) δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία. του άρθρου 66 του ν.427Ο/2Ο14 και του ΠΔ 80/2016. Το ΠΔ 80/2016 στο άρθρο 9 παρ. 4 αναφέρει: «Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή  η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της—γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.» Εν προκειμένω δεν αποδεικνύεται ότι πρόκειται για δαπάνη πολιτικής προστασίας εφόσον δεν υπάρχει απόφαση περιφερειάρχη για κήρυξη του Δήμου σε έκτακτη ανάγκη για τις 4, 5 και 6/2/2019 και ούτε έχει έρθει ως έσοδο από την πολιτική προστασία για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Η νομοθεσία προβλέπει για τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης την εκπόνηση ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης του προβλήματος, την «επιστράτευση» όλης της κρατικής μηχανής και τη διάθεση κονδυλίων κατά παρέκκλιση των χρονοβόρων διαδικασιών που ακολουθούνται σε κανονικές συνθήκες. Εξάλλου στην τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος αναφέρεται χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών Δαπανών κι όχι χρηματοδότηση πολιτικής προστασίας. Στην προκειμένη περίπτωση προηγήθηκε η απόφαση Δημάρχου και η απόφαση της ΟΕ πριν την ψήφιση της πίστωσης.

β) Η απόφαση Δημάρχου 412/22-3/2019 (η οποία να σημειωθεί δεν αποτελεί απόφαση ανάθεσης αλλά οδηγίες προς την Τεχνική Υπηρεσία για την ανάθεση στην εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ) δεν έχει εγκριθεί από την 0E όπως προβλέπεται από το άρθρο 58 του 3852/2010 που επικαλείστε. Στο άρθρο 58 του v .3852/2010 στην παρ.2 αναφέρει: «2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της ‘επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση  την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.» Η απόφαση Δημάρχου 412/22-3-2019 η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ανάθεση εφόσον αναφέρει: «Η Διεύθυνση Τεχνι5ών έργων στην οποία κοινοποιείται το παρόν -παρακαλείται όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ. Η. παρούσα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν,3852/2Ο1Ο» και επιπλέον δεν έχει εγκριθεί από ΟΕ. Επίσης το άρθρο ‘203 του v-4555/2018 αναφέρει: «Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 38521/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.» Η απόφαση 412/2019 δεν αποτελεί απόφαση ανάθεσης και δεν έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

γ) Η απόφασή της ΟΕ 10/2019 ήδη καθορίζει ‘την προσφυγή ι στο άρθρο 32 του ν.4412/2Ο16 μνημονεύει την απόφαση Δημάρχου που προηγήθηκε. (δεν την εγκρίνει) ακολουθεί της ανάθεσης ενώ έπρεπε να προηγείται.

Η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του 1/4412/2016 με την τροποποίηση. του άρθρου 203 του ν 4555Ι2018 προϋποθέτει την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό και την προγενέστερη ψήφιση από τον Δήμαρχο. Το διάστημα από τις 4, 5 και 6 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι τις 26/3/2019 που αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση Δημάρχου 412/2019 ήταν αρκετό διάστημα για να συγκαλέσει ο Δήμος ακόμη και τακτική (5 μέρες) ΕΕ, ΟΕ και ΔΣ επομένως δεν δικαιολογείται η ανάθεση χωρίς ψήφιση χωρίς την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης τα βήματα με το άρθρο 32 έχουν ως εξής:

 • Τροποποίηση Προϋπολογισμού, Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης, Απόφαση ΟΕ για την προσφυγή στο άρθρο 32 του ν4412Ι2Ο16, Πρόσκληση, Προσφορά —Δικαιολογητικά αποκλεισμού, Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επιπλέον ο ν.46Ο5Ι2Ο19 που επικαλείστε ισχύει από 1/4/2019 ενώ η απόφαση Δημάρχου και η απόφαση της ΟΕ ισχύουν από 26/3/2019 δηλαδή προγενέστερα του νόμου.Επιπρόσθετα με τις Πράξεις Τμ.νιι 249/2017 και 149/2018 αποδεικνύονται και κατά την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα όσα ανωτέρω αναφέρω.Σε περίπτωση απόρριψης των λόγων που τίθενται παραπάνω, παρακαλώ όπως δώσετε εντολή έκδοσης της ΑΑΥ.”

Είναι δυνατόν να υφίσταται κατεπείγον και να εφαρμοσθούν, χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, οι διατάξεις περί καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης δεδομένου ότι η ζημία έγινε τον Φεβρουάριο του 2019 και το έργο προκηρύχθηκε το Ιούλιο του 2019 (δηλαδή μετά από 5 περίπου μήνες) και μάλιστα εν μέσω της προεκλογικής περιόδου;

Έγινε η διαπραγμάτευση που ορίζει ο νόμος; Ποιο εργολάβοι κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές και πότε; Ο Δήμος μας είναι μικρός και οι εργολάβοι γνωστοί και η πρόσκληση τους για υποβολή προσφορών είναι ιδιαίτερα ευχερής. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν κλήθηκαν -αν δεν κλήθηκαν- και άλλοι εργολάβοι να υποβάλουν προσφορές;

Γιατί τάχθηκε τόσο μικρή προθεσμία για την υποβολή προσφορών (3 ημέρες) όταν μάλιστα η προθεσμία αυτή συνέπιπτε με την τελευταία εβδομάδα των βουλευτικών εκλογών της 07-07-2019; Πως ήταν δυνατόν μέσα σε 3 ημέρες (και μάλιστα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να υποβάλουν νόμιμες και νομότυπες προσφορές; Γιατί υπέβαλε προσφορά μόνον ο συγκεκριμένος εργολάβος; Είναι προφανές ότι αν αποκλείσθηκαν, έστω και με τον τρόπο αυτό, άλλοι εργολάβοι, δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος ζημίας του Δήμου.

Πότε ακριβώς (ποιο χρονικό διάστημα) εκτελέσθηκε το συγκεκριμένο έργο;

Ποιος επέβλεψε την εκτέλεση του;

Ποιος παρέλαβε το έργο;

Πότε και από ποιον έγινε επιμέτρηση του εν λόγω έργου, κοστολόγηση των εργασιών και πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του; Είναι αυτονόητο ότι η υπ’ αρ. πρωτ. 9048/28-11-2019 βεβαίωση του αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λυριστή είναι νομικά ανύπαρκτη ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο και σε κάθε περίπτωση δεν περιέχει κανένα από τα στοιχεία αυτά (επιμέτρηση, κοστολόγηση εργασιών, πιστοποίηση καλής εκτέλεσης).

Πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την οποιαδήποτε αξιολόγηση του αιτήματος συμβιβασμού δεδομένου ότι η αγωγή του εργολάβου στηρίζεται βασικά στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Ως γνωστόν σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για αποζημιώσεις.

Προσωπικά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση και απορία η επιμονή της δημοτικής αρχής να επιλύσει εξωδικαστικά μία διαφορά που αφορά σε ένα τόσο μεγάλο ποσό (222.417€), δεδομένου ότι έως σήμερα ο Δήμος Καρπάθου, έχει επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο και επιμονή όχι μόνο στην εκδίκαση πάσης φύσεως χρηματικών διαφορών αλλά και στην άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων στην πλειοψηφία αυτών, ασκώντας ακόμη και αιτήσεις αναίρεσης για ποσά μηδαμινά σε σχέση με το επίδικο.

 

Πραγματικά για ποιο λόγο εισήχθη για δεύτερη φορά ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου το εν λόγω αίτημα και πρόκειται να συζητηθεί, εφόσον απορρίφθηκε ήδη με την υπ’ αρ. 45/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;

Άλλες αιτήσεις ιδιωτών ή επαγγελματιών αγνοούνται επιδεικτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν εισάγονται καν προς συζήτηση. Σε τι αποσκοπεί αυτή η επιμονή επανασυζήτησης ενός αιτήματος που έχει ήδη απορριφθεί μετά από εκτεταμένη συζήτηση;

Ποια ήταν αυτή η έκτακτη ανάγκη που έλαβε χώρα στο Δήμο Καρπάθου και δεν έγινε αντιληπτή από την πλειοψηφία των δημοτών της Καρπάθου;

Για ποιο λόγο δεν υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και εργολάβου και για ποιο λόγο δεν κηρύχθηκε έκπτωτος ο εν λόγω εργολάβος έως και σήμερα λόγω της μη υπογραφής του συμφωνητικού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του Ν.4412/2016;;; Για ποιο λόγο η ευθύνη της μη υπογραφής σύμβασης από τον εργολάβο αυτόν μεταφέρεται αυθαίρετα,  γενικά και αόριστα από μέλη του δημοτικού συμβουλίου (στην υπ’ αρ. 45/2020 απόφαση) στον ίδιο το Δήμο;;;

Για ποιο λόγο δεν εξεδόθη το υποχρεωτικώς εκδοθέν τιμολόγιο από τον εργολάβο αυτό και περαιτέρω για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια επιμονή να πληρώσει ο Δήμος ένα ποσό, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, χωρίς να έχει εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο;;; Ανύκουστα πράγματα.

Όλα όσα έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα (στην πλειοψηφία τους «κατ’ ορθή επανάληψη») δεν οδηγούν ούτε κατ’ ελάχιστο στη με οποιοδήποτε τρόπο νόμιμη πληρωμή του εργολάβου αυτού.

Αναγιγνώσκοντας τα πρακτικά της υπ’ αρ 45/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματικά απορώ:

-Έχει το δημοτικό συμβούλιο σκοπό να λάβει απόφαση εξώδικου συμβιβασμού για ποσό ύψους 222.417 ευρώ στηριζόμενο σε φράσεις του τύπου «Τότε που εκτελέστηκε το έργο το είχα επισκεφθεί και τα λύματα τρέχανε μέσα στη θάλασσα και ο άνθρωπος αυτός έκανε το έργο, το έργο εκτελέστηκε», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Λυριστής;

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΕΡΓΟ»

Αυτό είναι το πρωτόκολλο παραλαβής σας;;; Αυτή είναι η απόδειξη ότι το έργο έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε όπως θα έπρεπε;;;

Όμως δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική οι φόβοι που εκφράσθηκαν από τον ίδιο ότι θα κληθεί ο Δήμος να πληρώσει τόκους ύψους 150.000 ευρώ ή ότι θα πληρώσει τριπλάσια ποσά, εφόσον δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις ως μη νομικός να προβαίνει σε τέτοιες αξιολογήσεις.

Τα δεδομένα δεν αλλάζουν: Είναι προς το συμφέρον του Δήμου να πληρώσει έναν εργολάβο που έχει καταθέσει μία αγωγή χωρίς να έχει κόψει τιμολόγιο, που δεν έχει παραδώσει το έργο νομοτύπως, που δεν έχει υπογράψει σύμβαση, που του ανατέθηκε το έργο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς να υφίσταται κατεπείγον, που η αγωγή του αφορά αποζημίωση όταν ο συμβιβασμός απαγορεύεται για θέματα αποζημίωσης, που έχει στα χέρια του μία βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπογραφείσα από αναρμόδιο όργανο;;;

Σημειώσατε ότι οι ώρες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό μελέτης του έργου δεν είναι δυνατό να συμπληρώθηκαν εντός των 20 ημερών, χρονικό διάστημα το οποίο υποστηρίζει ο κύριος Γοβδελλάς στην αγωγή του ότι ολοκλήρωσε το έργο.

Α. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019 (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι)»

 1. Η με αρ. πρωτ.: 4942/02-07-2019 Προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου του θέματος θα έπρεπε να απευθύνεται σε τουλάχιστον τρεις (3) αποδέκτες, οι οποίοι θα έπρεπε ρητά να αναφέρονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν αναγράφεται κάτι σχετικό στην προκήρυξη και θεωρούμε εύλογα ότι μόνο ο κ. Γοβδελάς έλαβε γνώση.
 2. Ο κ. Γοβδελάς εδρεύει στην Κάρπαθο; Θεωρούμε ότι για το συμφέρον του Δήμου Καρπάθου θα έπρεπε να προσκληθούν αν όχι τρεις, τουλάχιστον δύο εργολάβοι με έδρα το νησί της Καρπάθου, καθώς εκτός από το γεγονός ότι θα στηριζόταν η τοπική κοινωνία θα μπορούσαν να κατασκευάσουν το έργο με μικρότερο προφανώς κόστος από έναν εργολάβο με έδρα την Αθήνα και έτσι θα προέκυπτε σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο Καρπάθου.
 3. Στο Ν. 4412/2016, άρθρο 269, παρ. δ, βάσει του οποίου διενεργήθηκε ο διαγωνισμός αναφέρεται ότι: «Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». Όμως πουθενά δεν αναφέρεται ο Δήμος Καρπάθου σε κάποια κατεπείγουσα ανάγκη και δεν έχει αιτιολογήσει επαρκώς γιατί προκήρυξε διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αντί να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία.
 4. Παρότι προσκομίστηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η σύμβαση ποτέ δεν υπογράφηκε, επομένως δεν έπρεπε ο κ. Γοβδελάς να ξεκινήσει τις εργασίες.
 5. Ο κ. Γοβδελάς μέχρι και την κατάθεση της αγωγής δεν είχε προσκομίσει κάποιο τιμολόγιο για τις εκτελεσμένες εργασίες και άρα δεν μπορεί να έχει καμία απολύτως αξίωση για αποζημίωση οποιουδήποτε ποσού από το Δήμο Καρπάθου.

Δημιουργούνται οι εξής απορίες:

 1. Ο κ. Γοβδελάς έχει πληρώσει τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για την εξόφληση τιμολογίου δημοσίου έργου (ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ κ.λπ.);
 2. Ο κ. Γοβδελάς έχει πραγματοποιήσει απογραφή δημοσίου έργου στο μητρώο του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.) και έχει καταθέσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, έχει εξοφλήσει τις εισφορές και έχει ασφαλίσει το προσωπικό που εκτέλεσε τις εργασίες; Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την πληρωμή οποιουδήποτε τιμολογίου δημοσίου έργου
 3. Ο κ. Γοβδελάς έχει προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου;
 4. Ο κ. Γοβδελάς έχει καταθέσει χρονοδιάγραμμα, οργανόγραμμα, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου;
 5. Ο κ. Γοβδελάς έχει προσκομίσει σχέδια «ως κατασκευάσθη» του έργου, όπου θα αποτυπώνονται τα τελικά σχέδια του έργου;
 6. Ο κ. Γοβδελάς έχει προσκομίσει αναλυτική επιμέτρηση;
 7. Ο κ. Γοβδελάς έχει προσκομίσει πιστοποίηση- λογαριασμό;

 

Β. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019 (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι)»

 1. Όσον αφορά στο με Α.Τ. 1.1 του προϋπολογισμού του έργου του θέματος, «Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ισχύος 10,00 έως 20,00 HP», απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίησή του – σύμφωνα με το εγκεκριμένο τιμολόγιο μελέτης του ως άνω άρθρου – είναι η έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης. Φυσικά καμία απολύτως έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου δεν υπάρχει. Σημειώνεται ότι ο κ. Γοβδελάς ζητάει να αποζημιωθεί το ποσό των 60.264,00 € Χ 1,18 (Γ.Ε. & Ε.Ο.) Χ 1,15 (Απρόβλεπτα) Χ 1,24 (Φ.Π.Α.) = 405,03 € για την άντληση των υδάτων για εργασίες οι οποίες διήρκησαν, όπως ο ίδιος υποστηρίζει στην αγωγή του, 20 μόλις ημέρες.
 2. Η ποσότητα του ως άνω άρθρου υπολογίστηκε σύμφωνα με τη μελέτη 6.480,00 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι αν το αντλητικό συγκρότημα ήταν σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα (στην πραγματικότητα αδύνατον), θα έπρεπε να λειτουργεί για σύνολο 6.480 / 24 = 270 ημέρες, την στιγμή όμως που ήδη προαναφέρθηκε, το έργο εκτελέστηκε σε μόλις 20 ημέρες. Συνεπώς, ένα εύλογο (ίσως και υπερεκτιμημένο) ποσό για να αποζημιωθεί ο κ. Γοβδελάς θα ήταν 16 ώρες / ημέρα Χ 20 ημέρες = 320 ώρες Χ 9,30 € = 2.976 €, το οποίο συμπεριλαμβανομένου των Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%)& Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των 4.354,48 €, δηλαδή κατά 050,55 € λιγότερο από την αξίωση του κ. Γοβδελά, από την εκτέλεση μιας και μόνο εργασίας
 3. Η ποσότητα του με Α.Τ. 1.2 του προϋπολογισμού του έργου του θέματος,«Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m» ανέρχεται σε 2.300 m Άρα για μήκος δικτύου 330 m θα έπρεπε να υπάρχει ένα σκάμμα διαστάσεων 2,64 mX 2,64 m, δηλαδή πλάτους 2,64 m, όταν για σωλήνα 0,20m, ένα σκάμμα πλάτους 0,80 m θα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις. Έτσι, με δεδομένο ότι το βάθος των 2,64 m είναι φυσιολογικό (άραγε πώς προκλήθηκαν ζημιές σε αποχετευτικό δίκτυο τόσο μεγάλου βάθους), η συνολική ποσότητα των εκσκαφών ανέρχεται σε 330 Χ 0,80 Χ 2,64 = 696, 96 m3 και όχι φυσικά 2.300 m3!!!
 4. Σε συνάρτηση της προηγούμενης παραγράφου, οι επιχώσεις των με Α.Τ. 1.3, 1.4 και 1.5 του προϋπολογισμού της μελέτης δε θα έπρεπε να υπερβαίνουν τα 696,96 m3 (αν αφαιρεθεί και ο όγκος που καταλαμβάνει ο σωλήνας οι επιχώσεις είναι ακόμα λιγότερες). Όμως αν αθροιστούν οι ποσότητες των Α.Τ. 1.3, 1.4 και 1.5 του προϋπολογισμού της μελέτης θα έχουμε: 750,00 + 1200,00 + 210,00 = 2.160,00m3!!
 5. Η τιμή μονάδας της με Α.Τ. 1.2 είναι λανθασμένη, καθώς σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων Δημοσίων Έργων ισούται με 7,50 € και όχι 11,00 € που αναγράφεται στη μελέτη
 6. Η τιμή μονάδας της με Α.Τ. 1.4 είναι λανθασμένη, καθώς σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων Δημοσίων Έργων ισούται με 11,30 € και όχι 14,00 € που αναγράφεται στη μελέτη
 7. Η τιμή μονάδας της με Α.Τ. 1.5 είναι λανθασμένη, καθώς σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων Δημοσίων Έργων ισούται με 12,40 € και όχι 15,00 € που αναγράφεται στη μελέτη
 8. Οι απρόβλεπτες εργασίες που ζητά να αποζημιωθεί ο κ. Γοβδελάς, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 14.154,72 € χωρίς τον Φ.Π.Α., αφορούν σε απρόβλεπτες εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η δαπάνη τους για να αποζημιωθεί, θα πρέπει να αναλυθεί σε εργασίες και η ανάλυση αυτή να αιτιολογηθεί επαρκώς σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.Φυσικά καμία τέτοια διαδικασία δεν έχει πραγματοποιηθεί και άρα φυσικά η ανωτέρω δαπάνη δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
 9. Τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών την έχει εκδώσει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι κάποιος μηχανικός. Ο κ. Λυριστής εντελώς αυθαίρετα εξέδωσε την ανωτέρω βεβαίωση, καθώς δεν είναι μηχανικός, δεν έχει ορισθεί από το Δήμο Καρπάθου και στη βεβαίωση δε γίνεται καμία αναφορά στις ποσότητες των εργασιών οι οποίες τελικά εκτελέστηκαν. Έτσι, ούτε η ανωτέρω βεβαίωση δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη
 10. Δεν υπάρχει ορισμός επιβλέποντα για την εκτέλεση του έργου
 11. Δεν έχει οριστεί τριμελής επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.)
 12. Δεν έχει οριστεί επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής
 13. Δεν έχουν προσκομιστεί από τον ανάδοχο τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων που τοποθετήθηκαν
 14. Δεν έχει προσκομιστεί από τον ανάδοχο μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος
 15. Με βάση τα παραπάνω, ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός για την τοποθέτηση ενός δικτύου αποχέτευσης μήκους 330 m θα ήταν o εξής:
Α.Τ. Εργασία Μονάδα Τιμή μονάδας Ποσότητα Δαπάνη
1.1 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ισχύος 10,00 έως 20,00 HP Ώρες 9,30 € 320,00 2.976,00 €
1.2 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 μ μ3 7,50 € 696,96 5.227,20 €
1.3 Επιχώσεις ορυγμάτων με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης μ3 1,55 € 242,00 375,10 €
1.4 Στρώση έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνα αποχέτευσης μ3 11,30 € 387,20 4.375,36 €
1.5 Διάστρωση 3Α μεταβλητού πάχους μ3 12,40 € 67,76 840,22 €
1.6 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση καισυντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15 μ3 77,00 € 4,50 346,50 €
1.7 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15 μ3 93,00 € 100,00 9.300,00 €
1.8 Κατασκευή ύφαλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 μ3 105,00 € 100,00 10.500,00 €
1.9 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων μ3 18,50 € 204,50 3.783,25 €
1.10 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών μ2 8,20 € 85,00 697,00 €
1.11 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων Kg 0,98 € 6.700,00 6.566,00 €
1.12 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο Kg 2,90 € 210,00 609,00 €
1.13 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR41, DN200 mm μμ 9,30 € 330,00 3.069,00 €

 

Μερικό Σύνολο:                                                                                                      48.664,63 €

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%:                                                                                                                      8.759,63 €

Γενικό Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:                         57.424,26 €

Φυσικά αν δεν προσκομιστούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών των με Α.Τ. 1.6, 1.7 και 1.8 θα πρέπει να μειωθεί η δαπάνη τους κατά 30%.

 

Με  λύπη μας διαπιστώνουμε τον υπερβολικό ζήλο του Δήμου Καρπάθου να αναθέσει ένα έργο στον κ. Γοβδελά, έναν εργολάβο που δραστηριοποιείται κυρίως στην Αθήνα, χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος επίσπευσης των διαδικασιών, χωρίς να έχει τηρηθεί απολύτως καμία νόμιμη διαδικασία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, και ως προκύπτει υπερκοστολογώντας πάνω από το τριπλάσιο (181.180,48 € αντί  57.424,26 €) τον προϋπολογισμό της μελέτης και χάνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους από την έκπτωση αν ο διαγωνισμός είχε πραγματοποιηθεί με ανοιχτή διαδικασία (τουλάχιστον 25% έκπτωση με βάση εκτίμησή μας). Έτσι, προβαίνοντας σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον κ. Γοβδελά, ο Δήμος Καρπάθου θα ζημιωθεί ποσό της τάξεως των 150.000€ παραπάνω από το πραγματικό για ένα δίκτυο αποχέτευσης 330 μέτρων.

 

Είναι αυτονόητο ότι ο κ. Δήμαρχος Καρπάθου, ως προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Δήμου και  έχων την εποπτεία των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει των άρθρων 58 και 61 του Ν. 3852/2010, και εκ του λόγου τούτου υπεύθυνος για την ορθή και σύννομη λειτουργία των, είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, απορρέουσα από τις εν λόγω διατάξεις, μόλις έλαβε γνώση της εν λόγω  υποθέσεως και ιδιαίτερα μόλις έλαβε γνώση της άνω αγωγής αλλά και της αίτησης συμβιβασμού, να διατάξει άμεση έρευνα για την διερεύνηση όλων ανωτέρω ερωτημάτων και τη σύνταξη σχετικού πορίσματος το οποίο να θέσει υπ’ όψιν των αρμοδίων οργάνων του Δήμου. Η υποχρέωση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του έργου αναφέρονται δαπάνες οι οποίες εκ πρώτης όψεως φαίνονται υπέρογκες, σύμφωνα με την κοινή πείρα και την απλή λογική, όπως π.χ το ποσό των 60.624,00 για λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ή το ποσόν των 25.300 € για «Εκσκαφή ορυγμάτων έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες (Πλάτος πυθμένα έως 3,00), Απρόβλεπτα 14.154,00 (Έγινε έλεγχος και από ποιον για τον αν υπήρχαν απρόβλεπτες δαπάνες;;;) κλπ.

Εφόσον δε ήθελε να εισαγάγει προς συζήτηση το αίτημα συμβιβασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο να το θέσει εγκαίρως (τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εισαγωγή του στο ΔΣ) υπ’ όψιν των Δημοτικών Συμβούλων ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι πριν λάβουν απόφαση επί του εν λόγω  θέματος. Είναι προφανές ότι χωρίς το εν λόγω  πόρισμα δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε αξιολόγηση της αγωγής αλλά και του αιτήματος συμβιβασμού. Τυχόν δε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος θέτει, κατά την άποψη μου, σε σοβαρό κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου. Θέλω να πιστεύω ότι κανείς δημοτικός σύμβουλος δεν θα συνδέσει την ψήφο του με οποιαδήποτε απόφαση αν προηγουμένως δεν λάβει πλήρη γνώση του θέματος.

Πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως ότι η σύνταξη του εν λόγω  πορίσματος είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για το δικηγόρο που θα χειριστεί την υπόθεση αυτή για την αντίκρουση της ανωτέρω αγωγής.

Στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να σας υπενθυμίσω τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010:

            Άρθρο 58 παρ. 1

 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τιςΑρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

 

 Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

  α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

 

 β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. 

 γ) ……

 

 δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

 

Άρθρο 61 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010

«1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει: α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου, δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.»

Άρθρο 68 παρ. 2

 1. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.           

 

Κύριε Δήμαρχε ελπίζω και πιστεύω ότι με τις ενέργειες σας θα πράξετε τα δέοντα ώστε να διαφυλάξετε τα συμφέροντα των δημοτών της Καρπάθου και ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες πράξεις ή παραλείψεις που είναι σφόδρα πιθανό ότι θα ζημιώσουν τον ίδιο το Δήμο Καρπάθου και τους δημότες του.

Επίσης, προς διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο δικηγόρος που προσελήφθη από το Δήμο Καρπάθου πρόσφατα ως επιστημονικός συνεργάτης είναι ο δικηγόρος που υπογράφει την αγωγή του κυρίου Γοβδελά Θεόδωρου.

 

Κάρπαθος 7 Οκτωβρίου 2020

Η αιτούσα