Χρηματοδότηση 300.000 ευρώ στον Δήμο Καρπάθου από το ΥΠΕΣ για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Χρηματοδότηση 300.000 ευρώ στον Δήμο Καρπάθου από το ΥΠΕΣ για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ανακοινώθηκε και επίσημα από το Υπουργείο Εσωτερικών η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Πράξης:

«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Καρπάθου»,

συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρπάθου (Ν. Δωδεκανήσου).

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου της κατηγορίας Α (παράγραφοι 4.1-4.3.) της Πρόσκλησης ΧΙΙ επιμερίζεται ως ακολούθως:

page4image1257016048 page4image1257016352

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ σε €

300.000,00 €page4image1257038400 page4image1257038832

Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑ

Καταφύγια ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο του ΕΜΖΣ και φυσικά πρόσωπα.

Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρισή του στο Μητρώο Καταφυγίων της παρ. 23 του άρθρου 2 και η καθημερινή παρουσία προσωπικού τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) ώρες ημερησίως. Η ίδρυση, η λειτουργία και ο έλεγχος της λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και η επιβολή κυρώσεων, διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 (Α’ 163).