31.000 ευρώ από τον Δήμο Καρπάθου για το μάζεμα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (2022-23)

31.000 ευρώ από τον Δήμο Καρπάθου για το μάζεμα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (2022-23)

Ο Δήμος Καρπάθου αποφάσισε (920-31/8/2022) και παρέχει την έγκριση για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, για την υπηρεσία περισυλλογής συνολικού ποσού 31.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2022 και 2023. page1image521067728

Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μ.Π.Δ.Σ.

31.8.2022

Καρπαθιακά Νέα